Adny proud ve vodi

Velmi èasto, kdy¾ nakupování jde do vzdáleného zpùsobu nákupních center, udr¾uje v¹echny nad tím, co je tøeba koupit. Pøesto¾e se mù¾e stát, ¾e kdy¾ to bude v cestì, budou plány potlaèeny náhlým nedostatkem elektrické energie. Na druhé stranì, kdy¾ se celý obchod náhle propadne do noci, nemù¾e opustit nouzové napájení. Zvlá¹tì to je nemo¾né pøedvídat, kdy se mù¾e dostat do takové formy. Osvìtlení mù¾e èasto zcela neèekanì vyjít, a pak je dùle¾ité, aby se lidé, kteøí se v zaøízení nacházejí, mohli snadno dostat ven.

V souèasné dobì je vá¾né, pokud se chová tak, ¾e ve vzdálených nákupních centrech a galeriích, ve skuteènosti v¹e závisí na pøístupu k poslednímu zdroji energie. Takové cíle jsou nìkdy aktivní a¾ do pozdních noèních èasù, a pokud není elektøina hned po tmì, pak její zacházení nebude nemo¾né si v¹imnout. Chu» náhlého pádìní ve tmì mù¾e zpùsobit pocit panice uprostøed a uprostøed. Je dùle¾ité, aby v jakémkoli objektu byly umístìny nouzová svítidla, kdy a jedno nouzové osvìtlení.

Ale také si v¹imnìte, ¾e pøítomnost takového osvìtlení bude povinná ve velmi rozsáhlých situacích, které je tøeba vyøe¹it. Mluvím o po¾áru na námìstí. Aby se co mo¾ná nejrychleji dostalo z domu, takové nouzové osvìtlení by chtìlo být v lehkých sumách a pøipravené k uzavøení kdykoliv. Pøi koncentraci, kterou lze získat v protilehlých objektech, je dùle¾ité, aby takové osvìtlení vedlo co nejrychleji k nouzovým východùm.

Díky tomu se v¹ichni lidé, kteøí se shromá¾dili v komerèním prostøedí, tj. V opaèném pøedmìtu, budou moci na chvíli opustit obsazené byty v takovém postupu, ¾e by se nikdo nemohl bránit. Bude to mo¾né zejména tehdy, kdy¾ se spoleènì s konstrukcí nouzového osvìtlení objeví piktogramy, které budou ukazovat smìr, kterým byste mìli jít ven.