Buite polyglot 2016

Dnes musíme pøedstavit nìkolik konceptù o jednom pøekladatelském procesu, který není nejoblíbenìj¹í, proto¾e je velmi teoretizující o nìèem, co je po dlouhou dobu instinktivní, navíc o zemi nevìdí. Kdy¾ je pøekladatel konfrontován s volbou pou¾ití slova, není mo¾né zavolat speciální komisi, která mu pomù¾e vybrat správné slovo, nemù¾e vidìt správné pøeklady v knize, proto¾e neexistuje. Musí tu být slovo, které bude pro nìj velmi záva¾né. Øeknìte si specifické pozice v bytostech a vyberte si ten, který zní hezky. Taková mo¾nost je zøejmì instinktivní. Instinkt tlumoèníka v¹ak vzniká na platformì informací a zku¹eností, která se nazývá pøes deset let. K tomu dochází navíc díky vlastní literární zku¹enosti - jedná se o takové triviální zále¾itosti, jako je ètení knih pøed spaním nebo provádìní esejù. Práce s psaným slovem shromá¾dìným v¹emi bytostmi je nesmírnì patrná pøi provádìní náchylnosti k odhodlání a jednoduchosti v jejich vhodném výbìru. Samotný proces fyzického pøekladu je pro ka¾dého pøekladatele odli¹ný, ale pak chce od osobních preferencí. Takový kni¾ní proces se prezentuje ve tøech fázích:Dùle¾itá je analýza zdrojového textu - pøekladatel se musí hodnì nauèit o textu, který má pøekládat. Ve stávajícím mechanismu klademe dùraz na obtí¾ná slova, která je najdeme ve slovníku, text si znovu dùkladnì pøeèteme.Druhý - pøeklad zdrojového textu do vybraného jazyka. Tato fáze je velmi èasto o skice pøekladu, která je vytvoøena v následujících èástech tohoto kroku. První korekce, které se týkají gramatiky a jazykové správnosti, pak dbají na to, aby cílový text mìl v¹echny slo¾ky pùvodního textu a aby pøeklad byl tak dobrý, kdy¾ je to mo¾né.Tøetí a novou etapou je zku¹enost s pøekladem, pøehled øádné realizace v¹ech fází druhé etapy.Ka¾dý by v¹ak mìl tento proces pøizpùsobit zájmùm tak, aby byl co nejvhodnìj¹í.