Co je to bezpecnostni dokument a co obsahuje

Podle zákona ministra hospodářství ČR. \ T 8. července 2010 v situaci minimálních požadavků na důvěru a hygienu práce spojených s možností pracovat v prostředí výbušné atmosféry (věstník zákonů ze dne 30. 7. 2010, každý majitel, ve kterém závod využívá technologie, která představuje hrozbu ohrožující výbuch učinit příslušný dokument uvedený v právním bodě.

Dokumenty na ochranu proti výbuchu do dopisu o ochraně proti výbuchu (zkráceně DZPW striktně upravuje pravidla chování v podmínkách potenciálně nebezpečné atmosféry a zavádí na zaměstnavatele řadu povinností, které musí udělat, aby minimalizoval riziko vznícení a výbuchu. Zaměstnavatel je povinen:- zabránění vzniku výbušné atmosféry,- zabránění vznícení ve výše uvedeném atmosféra,- omezení negativních účinků možného ohniska, aby byla zajištěna ochrana zdraví a trvanlivosti zaměstnanců.

Pán musí dávat a přidělovat bezpečnostní opatření. Dokument před odjezdem musí obsahovat popis systematické kontroly bezpečnostních opatření, lhůt pro údržbu zařízení, posouzení rizika výbuchu, pravděpodobnosti zdrojů vznícení, typů používaných metod, zařízení, látek, které jsou potenciálním zdrojem, odhadovaných účinků možného výbuchu. Kromě toho by v pozadí práce měly být odděleny vhodné prostory ve vysoce rizikových oblastech a měla by být určena pravděpodobnost výbuchu v nich.Zaměstnavatel je v nařízení nucen poskytnout odpovídající opatření pro bezpečnost údajů. Dokument by měl být připraven před poskytnutím nebezpečné práce zaměstnanci. Nebezpečné polohy by měly být dostatečně označeny žlutou trojúhelníkovou značkou s černým okrajem a černým EX uprostřed. V DZPW je zaměstnavatel zavázán poskytovat evakuaci v případě, že hrozí nebezpečí.