Daoova pokladna 20 000

Naøízení ministra financí, které vstoupilo v platnost od 1. bøezna 2015, ukládá osobám, které nabízejí právní slu¾by pro práci jednotlivých klientù, povinnost pou¾ívat registraèní pokladny. Tyto výmìny budou zahrnovat právníky a daòové poradce. Ale nebudou zacházet s notáøi. Pokladny se obecnì pou¾ívají k ochranì zákazníkù, kteøí obvykle nedostávají potvrzení o pomoci. Mobilní daòové úøady jsou specializovány na právníky a daòové poradce.

Potlaèeno øádem fiskální registrace naøízenou ministerstvem financí, bude zahrnovat právní a lékaøské profese v souèasných zubních, kosmetických, gastronomických a mechanických oborech. U¾ nebude mít roèní výnos vygenerovaný. Jejich stav bude pøirovnáván k následným soutì¾ím, jejich¾ cílem bylo udr¾et mnohem døíve. A¾ do poslední sezóny byli právníci propu¹tìni z potøeby pou¾ívat registraèní pokladny, pokud jejich roèní pøíjem nepøesáhl dvacet tisíc zlotých.Umístìný v bytu znamená, ¾e v¹ichni právníci, kteøí nabízejí slu¾by fyzickým osobám, které nevykonávají hospodáøskou èinnost, budou muset zaregistrovat ve fiskálních kapsách, a to bez ohledu na platbu.Usnadnìní, proto zákonodárce dìlá zøízení právníkù. Pokud zaènete poskytovat právní pomoc a¾ v roce 2015, právníci budou zbaveni povinnosti pou¾ívat registraèní pokladny po dobu dvou mìsícù od mìsíce, ve kterém zaènou vytváøet na¹e slu¾by.Ministerstvo uji¹»uje, ¾e daòoví poplatníci, kteøí se zaènou registrovat pomocí svých pokladních slu¾eb, vrátí podstatnou èást svých nákladù. Z tohoto dùvodu se jedná o krásný výsledek i pro právní jistotu obchodování nabízené advokáty a pro bezpeènost spotøebitelù. V podnikání to znamená, ¾e od 1. bøezna 2015 mohou být v¹ichni u¾ivatelé advokátní kanceláøe po¾ádáni o vystavení potvrzení, které potvrdí skuteènost, ¾e pou¾ívá právní pomoc.Pokud jde o notáøe, tak¾e nebudou mít registr slu¾eb v úhrnu, av¹ak pouze v rámci èinností spadajících do zápisu v repertoárové A a P, pokud nedojde k pøekroèení stanoveného limitu o 20 tisícin vlivu, nebo v pøípadì, ¾e platba bude provedena v pøípadì bezhotovostní.