Definice uzemnini

Elektrostatické uzemnìní je elektrostatické uzemnìní, které se pou¾ívá pøi pøepravì v¹ech druhù hoølavých kapalin, prá¹kù a plynù. Elektrostatické uzemnìní znaènì omezuje nebezpeèí výbuchu nebo vznícení jiných druhù hoølavých látek v zisku z pøechodù. Nekontrolované øe¹ení mù¾e vznítit smìs kapaliny a spìchu, a to vyvolá explozi.

Samozøejmì je mo¾né eliminovat nebezpeèí samovznícení a výbuchu. Aby se jednalo o dodateènou pøepravovanou strukturu, mìlo by být dobré uzemnìní nebo øízené vypou¹tìní elektrostatických nábojù. Tento model elektrostatického uzemnìní výraznì sní¾í riziko výbuchu pøepravovaných hoølavých látek. Taková jednoduchá uzemnìní se provádí ze zemnicího terminálu a drátu. Kabely pou¾ívané pøi uzemnìní jsou charakterizovány nízkým elektrickým odporem a extrémnì vysokou silou pro mechanické po¹kození. Samozøejmì mù¾ete pou¾ít obtí¾nìj¹í uzemòovací systém, který má ochranný systém, který pøechází na pøepravu nebo výdej produktu pouze v sezónì, kdy byla zemì øádnì pøipojena.Pøekvapuje¹, kdy¾ dá¹ tomuto druhu zem? Nejèastìji se pou¾ívají pøi nakládání a vykládání ¾eleznièních a silnièních tankerù, nádr¾í, barelù, jako¾ i dùkazù o instalaci zaøízení. Nebezpeèí výbuchu také vede k míchání a støíkání nebo èerpání jiných druhù hoølavých látek. Bìhem období zásahu v hoølavých podkladech vzniká elektrický náboj kontaktem nebo separací èástic. Tam, kde vzniká elektrostatický náboj a je vyroben v prostøedí s hoølavými látkami, vzniká nebezpeèí. Dùle¾itým principem jakékoli ochrany proti elektrostatickému výboji je opravdu silná svorka a dobøe zvolený kabel, který dává mo¾nost provádìt elektrický náboj za úèelem uzemnìní.Je proto zásadní, aby svorky a kabely pou¾ívané v zemi splòovaly velmi nároèné pokyny, které jsou øízeny pomocí testù. V souèasné dobì pøiná¹ejí nejlep¹í typy uzemnìní systému nejlep¹í výsledky.