Deprese 2 misice po porodu

Obecnì se vìøí, ¾e deprese má svùj vlastní dopad pouze na psychiku pacienta. Neexistuje ¾ádné aktuální pravidlo! Èasto je oblast vlivu onemocnìní na fyziologický stav zla stejnì velká, jako na jeho mysli. Somatické nemoci jsou zpùsobem fyzické nemoci ovlivnìné psychologickými faktory. Není to rozdíl v pøípadì deprese. Za prvé, deprese pravdìpodobnì bude rozhodujícím faktorem pro existenci mnoha somatických onemocnìní, jako je diabetes nebo kardiovaskulární onemocnìní. Existuje souèasná nehoda, kdy se pøíznaky deprese objevují jako první a potom se zlep¹ují a zvy¹ují se vý¹e uvedené nemoci. Èasto si pamatujte místo, kde se objevují pøíznaky deprese po diagnostice somatických onemocnìní. V tomto okam¾iku deprese úèinnì zhor¹uje fyziologické onemocnìní, brání tomu, aby se léèil, a jediný tím, ¾e roz¹iøuje své stopy a obtí¾né úèinky.

Vìt¹ina pøíznakù deprese mù¾e existovat po v¹ech pova¾ovaných za opravdu somatické pøíznaky. Hlavnì urèí, ale pøíznaky, jako je ztráta radosti z bytí, ztráty zájmu, pøedèasného porodu a neklidný, relaxaèní osvì¾ující spánek, nedostatek chuti a vynikající hubnutí. Je nutné dbát na to, aby somatické symptomy nebyly v¾dy pøíznakem nebo dùsledkem deprese. Nìkdy fyzikálním onemocnìní u pacientù, z nich ke vzniku nebo zhor¹ení deprese charakteristickým zpùsobem. Dùvody vzniku této formy jsou rùzné. Je jisté, ¾e my¹lenka souèasného neklidu je pova¾ován za pacienta a pou¾il pøesvìdèení, ¾e to nebude mít ¾ádný úplné vyléèení onemocnìní (zejména v pøípadì nevyléèitelné onemocnìní a silné stránky. Velký dùraz je na stejné je i zpùsob, jakým je pacient veden rodinou, a podmínky, za kterých se musí èlovìk být nemocný. Stádo není schopno zcela vyléèit onemocnìní, které jsme utrpìli. Nicménì, díky moderní medicínì, je obvykle nadìje na sní¾ení latence onemocnìní nebo symptomù. Nicménì, onemocnìní depresí, co¾ zøejmì dùsledkem nemoci, jen zhor¹it stav pacienta, zatímco u moci budou výjimky být zcela eliminovat i tu nejmen¹í mo¾nost vyléèení. Je tedy dùle¾ité zkoumat zdravotní stav pacienta, a to nejen fyzicky, ale i psychicky.