Diagnosticke zaoizeni bosch

Co je to kolposkop?

Kolposkop je je¹tì levnìj¹í diagnostické zaøízení pou¾ívané pøi gynekologických vy¹etøeních. Jedná se o specializovaný nástroj, který díky kombinaci vysokých hodnot optického systému se speciálním koaxiálním osvìtlením dává pøíle¾itost dùkladnì prozkoumat intimní èásti ¾enských tìl vystavených nebezpeèným onemocnìním. S kolposkopem mù¾ete získat a¾ 400x zvìt¹ení obrazu.

jinx repellent magic formula

Kolposkop také jeho pou¾ití

Kolposkop se obrací ke kolposkopii, tj. Vy¹etøení povrchu dìlo¾ního èípku spolu s kanálem, a pochvy a vulvy ve smyslu detekce zmìn, které by mohly indikovat preklinické formy karcinomu dìlo¾ního hrdla. Je stanoveno, ¾e pøesnost diagnózy provedené kolposkopem je v závislosti na tvaru 79 a¾ témìø 97%.

Jak funguje kolposkopické vy¹etøení?

Kolposkopie je bezbolestné vy¹etøení provedené, kdy¾ pacient le¾í na gynekologickém køesle. Na individuálním zaèátku vy¹etøení lékaø stanoví pro pacienta zvlá¹tní pøízrak, který pomáhá zviditelnit vaginální èást dìlo¾ního èípku. Po jeho pøipojení se do pochvy vlo¾í zrcadlo s prùsvitnými stìnami, za kterým se vaginální stìny a velikost dìlo¾ního hrdla udr¾ují pøi významném zvìt¹ení pøi vysokém svìtle. Kolposkop pomocí kamery vám umo¾ní zaznamenat test a ulo¾it jej na dal¹í obrazovku, navíc ulo¾it a vytisknout pro pacienta, jako¾ i na místa pøípravy lékaøských záznamù a diagnózy.