Du evni nemoc knihy

Du¹evní choroby se stále èastìji setkávají s Poláky. Podle statistik ka¾dý ètvrtý krajan bojuje s lehèími nebo vy¹¹ími psychologickými obavami. Proè se hanbíme po¾ádat o ochranu?

Du¹evní porucha se mù¾e stát kdokoli bez ohledu na pohlaví, vìk, vzdìlání, stav a bydlení. Mezi nejpoèetnìj¹í body psychického prostøedí patøí opakující se úzkost, náhlé záchvaty paniky, poruchy výsledku stresu, stejnì jako demence a depresivní vzhled. Pokud necítíte radost z akce, jste trýzniví fobií, máte problémy s odpoèinkem nebo ztrácíte vzpomínky, po¾ádejte o odbornou pomoc. Pokud èlovìk kolem vás odkládá nìco, co vás znepokojuje, zkuste ho pøesvìdèit, aby zajistil náv¹tìvu psychiatra. Nepodceòujte znepokojující chování.

Proè se nemáte vyhýbat náv¹tìvì psychiatra? On je odborník, pro kterého lidská psychika nemá ¾ádné tajemství. Psychiatr je lékaø, který vás nebude soudit pøes hranice va¹ich nedostatkù a problémù. Je osoba, její¾ kompetence vám pomù¾e vrátit se do ka¾dodenního ¾ivota. ®ít bez strachu, stresu, pochybností a hanby. Náv¹tìvy u psychiatra nejsou dùvodem ke stydì, jsou to modely pro své vlastní lidi, kteøí èelí podobným problémùm. Díky vysoké psychiatrické péèi je snaz¹í a del¹í návrat k èastému, normálnímu ¾ivotu.

Pomoc vlastních zku¹ených psychiatrù z Krakova je cenná pøi nemocech a du¹evních poruchách. Díky na¹im specialistùm je podpora poskytována nejen nemocnému èlovìku, ale také svým pøíbuzným.