Du evni poruchy anglicky

Du¹evní porucha mù¾e pracovat ¾eny v urèitém vìku. Lékaøi jsou alarmující, ¾e s nimi ztrácí témìø 20% dìtí ve ¹kolním vìku. Jak zjistíte, zda va¹e dítì zvládne du¹evní poruchy?

Musíte vìdìt pøedev¹ím, ¾e v¹echny poruchy u kojencù se mohou objevit ve vzdáleném vìku. Nìkteøí se èastìji objevují v dobì raného dìtství, druhý je typický pro pøed¹kolní vìk, zatímco zcela jiné poruchy se zdají být ve ¹kolním èase. Vývojové abnormality jsou velmi dynamické a jejich symptomy se støídají s vìkem.

Úzkostné poruchy, které se projevují ve tøech oblastech, jsou velmi záva¾né. Prvním z nich je oblast subjektivních zku¹eností, která zachází s tím, co je dítì ve vlastní mysli. Druhou skupinou je somatická sféra, která platí pro poslední, kterou má dítì v jednoduchém tìle. Somatické symptomy zahrnují rùzné typy bolestí (napø. Bøicho nebo hlava a dokonce zvracení a mdloby. Dítì mù¾e také obsahovat neochotu krmit se a koupat se v noci. Poslední sféra se týká chování dítìte a kombinuje se s ru¹ivým chováním. Dítì mù¾e pøestat kontaktovat své vrstevníky a stávat se více sta¾enými.

Kdy byste mìl jít s psychiatrem se svým dítìtem? Podmínkou boje specialisty je jakékoliv chování dítìte, které se vzdává normy. Na¹e dìtská psychiatrka v Krakovì se vìnuje dìtem, pro které je tato choroba pou¾ívána. Díky kontrole s dìtmi a dobré dávce empatie, náv¹tìva na¹eho lékaøe nebude pro va¹e dítì stresující. Díky implementaci nejmodernìj¹ích forem v kariéøe s dìtmi ná¹ dìtský psychiatr nejen¾e tento problém diagnostikuje, ale také vynakládá ve¹keré úsilí, aby ho vyøe¹il.