Filtrovani v anglietini

Wonder CellsWonder Cells - Přírodní komplex s více živinami pro pokožku postiženou vráskami!

V mnoha prùmyslových odvìtvích jsme schopni stavìt s potøebou odprá¹it prach, který vytváøí výbu¹né smìsi prachu a vzduchu. Prezentovat základní postup pro úpravu uhlí na døevìné uhlí, biomasy, organické prach, vyskytující se v potravináøském odvìtví, prach v chemickém prùmyslu, a sbìraèe prachu apod. ATEX, prach kolektor výbu¹ný, který byl pøipraven v souladu se smìrnicí EU ATEX.

Pro odpra¹ování výbu¹ných prachových a vzdu¹ných smìsí nosíme náøadí a v¹echna zaøízení provedená spolu s dùle¾itou smìrnicí ATEX 94 / 9WE. Mohou být doporuèeny pro odstraòování prachu v blízkosti tøídy výbuchu St1 a St2. Na¹e filtraèní systémy mají 3D kategorie. Umo¾òuje je vybudovat v jakémkoliv prostoru, který je v nebezpeèné zónì, stejnì jako v oblastech s nebezpeèím výbuchu 22.

K ochranì zaøízení máme dvì hlavní metody:

Metoda potlaèení výbuchuTato metoda vyu¾ívá systémy, které automaticky reagují na vstupní tlak rychlého a zadusivého výbuchu. Metoda je opatøena tlakovými snímaèi, které detekují výsledný výbuch, vydává to na ovládací panel, co¾ zase spou¹tí uvedení ventilu zásobníku do provozu s kalením. Reakèní doba systému od detekce výbuchu a¾ po jeho odstranìní je pouze asi 60 ms. Velmi vysoké potlaèení generované exploze brání vzniku vysokého destruktivního tlaku.

Metoda odstraòování výbuchuPøestává pou¾ívat jakýkoli typ membrán nebo dekompresních panelù, které pùsobí tlak výbuchu z chránìného zaøízení na vnìj¹í stranu. Tímto postupem bude tlak, který trvá v chránìném zaøízení, zkrácen na cenu, která není hrozbou. Pou¾íváme jiný typ konstrukcí technické membrány: kulaté nebo obdélníkové, ploché nebo konvexní, uspoøádané v èidlovém èidle, tj. Nejsou vyrobeny z uhlíkatého nebo kyselinovzdorného materiálu. Od péèe a¾ po úroveò plamene výbuchu provedeného venku je nutné urèit obtí¾nou zónu v prostoru vedle membrány.

Kromì toho, pou¾ití výbu¹ných zón urèených v souvislosti s konkrétním instalaci v¹ech svých akcií a prvky jsou spojeny takovým zpùsobem, ¾e nemù¾e být základem pro vytvoøení zdroje zapálení prachu.