Fiskalni forum

My daòoví poplatníci, s pokladní, jsou témìø na ka¾dém kroku. Tak¾e v taxi nebo v obchodì s potravinami, to je v kinech, to je v té dobì ve velkých hypermarketech nebo jednou v prostøedích poskytujících rùzné men¹í slu¾by. Mù¾ete si samozøejmì vymìnit nekoneènì. Nezapomeòte také, ¾e kdy¾ si zbo¾í koupíme na internetu, kdy obdr¾íme balíèek - kromì samotného produktu bychom mìli dostat stejný doklad.

Vychází proto ze skuteènosti, ¾e daòoví poplatníci, kteøí vytváøejí tr¾by pro fyzické osoby (které proto nevykonávají hospodáøské èinnosti, a pau¹ální zemìdìlci mají - s ohledem na zákon - povinnost peèlivì zaznamenávat obchod s pomocí uvedených registraèních pokladen. Praxe v¹ak ukazuje, ¾e je spojena s pøítomností jiným zpùsobem.

Co, ale pamatujeme si, ¾e dìláme jako podnikatel, kdy¾ daòová pokladna pøestane fungovat? Naopak, chu» je pøítomna v chuti pøinejmen¹ím do posledního správného okam¾iku ... Nebo my jsme jedna mo¾nost, abychom nebyli nuceni - z dùvodných dùvodù zpùsobit ztráty - pøeru¹ení prodeje?

Se slu¾bou není zde nic nového jako rezervní pokladna. Ve formì, kdy dojde k rozpadu hotovosti, mù¾e daòový poplatník jednoho dne pøevzít rezervní fond. Samozøejmì, pokud má jeden. Nepochybnì z právoplatného hlediska podnikatelé nemají takovou povinnost mít ponìkud náhradní ostrý registraèní pokladny. Jsou v¹ak uvedeny zejména v stacionárních prodejnách a dùle¾itých supermarketech. Ve výjimeèných pøípadech - jaká je stabilita zhor¹ení hlavní banky - která chce pokraèovat v prodeji, ¾e se uká¾e, ¾e jedinou rozumnou cestou je pou¾ití rezervní pokladny. Mimochodem: o tom si mù¾ete pøeèíst pøímo v umìní. 111 par. 3 zákona o DPH.

Selhání pokladny je bez pochyby nic pøíjemného. Abychom situaci mohli zachránit pomocí rezervní pokladny. Pojïme v¾dy na pamìti skuteènost, ¾e v dobì, kdy se daòový poplatník pøestìhuje z nahrávacích prodeje na dobré hotovostní rezervy, by mìla ji¾ informovat pøíslu¹ný finanèní úøad. Oznámení by mìlo obsahovat napøíklad: znalost selhání zaøízení a dal¹í informace o nahrazení rozbitého náhradního zaøízení. Z toho vyplývá, ¾e existuje zásadní význam a ¾e v pøípadì prodeje se pokládá rezervaèní pokladna.