Fiskalni registraeni pokladna intracom cr 401

Povinnosti, které pøecházejí dr¾itelé registraèních pokladen, zahrnují nejen èinnosti spojené s jejich dovozem a fiskální politikou. Naopak, jedná pøedev¹ím o pozdìj¹í období, ve kterém dostáváme z dané daòové pokladny. Co tedy je pro va¹e vlastní úèely?

Co øíká daòové právo, které se týká pøijímání a pøijímání pokladen?

1. Pøíjmy, pøíjmy.

První otázkou je vyhotovení potvrzení. Ji¾ jste sly¹eli o nákupu akcí ke shroma¾ïování potvrzení od prodejcù. Jakékoli takové akce? Pøíjmem je fakt, ¾e daò, která má daòový úøad uhradit, byla dána v prohlá¹ení prodejce. ®ádný pøíjem, mù¾e být vytvoøen z toho, ¾e tato daò nebyla zahrnuta. Máme to proto, abychom se vypoøádali s lékem ve formì daòové a konkurenèní neèestnosti.

2. Denní daòová zpráva.

Denní daòová zpráva je druhou povinností, kterou podnikatel ukládá. Nyní, po ka¾dý den (ale je¹tì pøedtím, ne¾ obchodování na dal¹í den obchodník je odpovìdný za provádìní této zprávy. V nìm budete do vý¹e danì, které musí podnikatel zaplatit charakteristický pro na¹i kanceláø k finanènímu úøadu. Simple? Pøipomeòme si, ¾e tam je souèasná zpráva nabízel úspìch finanèní kontrolou.

3. Mìsíèní daòová zpráva.

Stejnì jako v úspì¹nosti denní zprávy je tøeba pøipravit obdobnou mìsíèní zprávu. Je tøeba vzít v úvahu hodnotu celé danì, kterou musíme platit za celý mìsíc. Jak máme tuto zprávu pøipravit? V tomto ohledu je vìc pomìrnì jednoduchá. Mìsíèní daòová zpráva musí být provedena a¾ do dne v mìsíci, kdy funguje.

4. Pokladna.

Nemovitosti s pøíznivou povahou pokladny, je stále spojena s povinností zadávat vstupy do pokladny. Je dùle¾ité, aby zmínìné záznamy, kdy a v plné knize, byly ulo¾eny v místnosti, která snadno zapadá do pokladen. Tyto polo¾ky budou samozøejmì kontrolovány pøi provádìní daòového auditu provedeného u podnikatele daòovým úøadem.

Shrnutí: & nbsp; registraèní pokladny & nbsp; mají mnoho odpovìdností. Vynakládáním tìchto prostøedkù v¹ak máme záruku, ¾e udìláme zákonné sumy. Proto mù¾eme prokázat, ¾e pøi provádìní rùzných daòových kontrol, které vydává daòový úøad.