Fiskalni tiskarna elzab d10

Pro øadu vyhlá¹ek ministra financí ze dne 28. listopadu 2008 musí být ka¾dá daòová pokladna a fiskální tiskárna technicky kontrolována ka¾dé dva roky. Majitel pokladny, který tyto formality nesplòuje, je potrestán. První sankcí je po¾adavek daòového úøadu na vrácení daòové úlevy a zákonného úroku, který je vypoèítán od data, kdy byl pøestupek spáchán. Druhý trest je mandát, který mù¾e èinit a¾ 500 zlotých. Stojí za to dodat, ¾e klient je viditelný pro udr¾ení data pøehledu, tak¾e si musí pamatovat na datum kontroly.Co technik skuteènì zkontroluje?

Název technické kontroly v pokladnì není pøíli¹ zavádìjící. Proè? Vzhledem k tomu, ¾e pøi kontrole jsou zkoumány pouze ty aspekty pokladny, které nazývají zaznamenáním obratu. Slu¾ebník nehledá chyby, které by se mohly dostat do funkènosti celé pokladny, namísto toho shroma¾ïuji, ale pouze na vysoce zmínìných èástech, jejich souèásti, jejich¾ chybný ¾ivot by mohl vytvoøit presti¾ pro ¹patný výpoèet dlu¾né danì.

Energy Beauty BarEnergy Beauty Bar - Dejte kůži dotek luxusu a přiveďte svou mladistvou záře!

Jaké jsou náklady na pøezkoumání pokladny?Pro kontrolu celé fiskální pokladny je obvykle 100 a¾ 300 zlotých s ka¾dou oblastí.

Kolik je tato recenze?Pøezkum trvá pøibli¾nì 1 hodinu, maximálnì dvì hodiny, chce být rozhodujícím faktorem servisního technika. Ano, nemusíte pøijímat peníze na slu¾bu, místo toho mù¾eme po¾ádat, aby se osoby odpovìdné za tento postup dostaly do blízké spoleènosti, v¾dy se pova¾ují za doplòkovou slu¾bu, co¾ znamená, ¾e zaplatíme dal¹í poplatky. Stojí za to pøipomenout, ¾e pouze servisní technik, který vstoupil do servisní knihy, je oprávnìn provést kontrolu. To je zpùsobeno skuteèností, ¾e ka¾dá akce provedená technikem by mìla být zapsána do servisní knihy. Zápisy musí mít také jednoznaèný, potvrzený podpisem zamìstnance spoleènosti a opatøeny razítkem.Pøemý¹lení o této formální nále¾itosti je nesmírnì dùle¾ité, proto¾e náklady na tento projekt nejsou obrovské a doba trvání technického pøezkumu netrvá dlouho.