Fiskalni tiskarna nahradi papir

Co je silné podnikání v oblasti fiskálních tiskáren a co je skuteènì vyu¾ívání této instituce? Pokusíme se o tom pøemý¹let a trochu prozkoumat toto téma.

Obecnì øeèeno, finanèní tiskárna je pøedev¹ím pokrm, který zaznamenává pøíjmy plynoucí z maloobchodního prodeje. Tato registrace se samozøejmì provádí pro úèely vypoøádání daní. Je to takzvaný danì z pøíjmù a DPH. Aby fiskální tiskárna mohla být pou¾ita ve shromá¾dìní pro daný úèel - a ve v¹ech souhlasech s písmenem zákona - musí být absolutnì homologovaná.

Na rozdíl od fiskální mìny, finanèní tiskárna to nemù¾e udìlat zcela samostatnì. Musí být pøipojen k poèítaèi. Dùle¾itost tohoto stroje je registrace, stejnì jako výtisk pøíjmù. Dále je tøeba poznamenat, ¾e fiskální tiskárna je souèástí tzv. Poèítaèových prodejních systémù. Napøíklad zde mù¾eme uvést pokladní pokladny. Mìl by mít a ¾e mù¾eme pou¾ít libovolný poèítaèový program, který doká¾e dovednì ovládat tiskárnu pomocí rozhraní RS-232 nebo USB, aby registroval vstupenku na fiskální tiskárnì. Drahé, existuje více programù, které èerpají z fiskálních tiskáren, nemusí být homologovány. Mezitím komunikaèní protokol je ve skuteènosti veøejný. Mù¾eme se podívat na jeho popularitu na stìnách výrobcù online tiskáren.

Pøipomeòme si nyní, ¾e ka¾dý prodejce - jejich¾ pøíjmy byly ¹ir¹í ne¾ mezní hodnoty definované zpùsobem peèlivì prostøednictvím Ministerstva financí - je nutná pro øádné registraci maloobchodního prodeje a dát vstupenky do posledního pokladny nebo fiskální tiskárny pøesnì.

Fiskální tiskárna nepochybnì vytiskne zákazníkùm konkrétní fiskální pøíjmy. Není to v¹echno. Proto¾e na kontrolním válci tiskne i jejich výtisky (tj. Potvrzení. Jsou vìnovány archivování. Samozøejmì, ¾e ti¹tìná daòová evidence by mìla být - a pak pøesnì po prodeji - dána zákazníkovi. Pøi zmìnì by kopie psané na ovládacích kotouèích mìly být skryty jedním dodavatelem. Jedná se o období pøesnì pìt let. Souèasnì stojí za to postarat se o dal¹í skuteènost: po dobu nìkolika let je mo¾né ulo¾it kopii ti¹tìných materiálù do elektronické podoby. Krátce po odjezdu ka¾dého dne prodeje skonèí náv¹tìvník na pokladnì tzv denní zpráva - fiskální.