Gastronomicka technologie ovocny test

Smìrnice ATEX, nazývaná také nová smìrnice o chování, je dokumentem, jeho¾ hlavním cílem je sblí¾ení právních pøedpisù èlenských státù Evropské unie v rámci ochranných systémù a zaøízení, která jsou cítit v oblastech ohro¾ených výbuchem metanu nebo uhelného prachu.

Tyto informace urèují pøedev¹ím hlavní bezpeènostní po¾adavky, ¹iroké oblasti výrobkù a také metody prokazování souhlasu se základními bezpeènostními po¾adavky.Evropské normy hrají v této smìrnici dùle¾itou roli, která podrobnì popisuje technické zpùsoby prokazování shody s bezpeènostními po¾adavky. Podle pravidla je výsledek vhodný s èástkou, o které se pøedpokládá, ¾e pracuje se skuteènými bezpeènostními po¾adavky.Spoleèné po¾adavky na atex pro zaøízení a ochranné systémy odebrané v prostøedí s nebezpeèím výbuchu jsou vybrány v pøíloze II smìrnice. Odkazuje-li se o obecných po¾adavkù, výbìru materiálu, konstrukci a výrobu, potenciálních zdrojù nebezpeèí vznícení vyplývající z vnìj¹ími vlivy, po¾adavky na bezpeènostní zaøízení a integraèní po¾adavky, aby byla zaji¹tìna bezpeènost systému.Spolu s uvedenými údaji musí výrobce uva¾ovat o zabránìní vytváøení výbu¹né atmosféry pomocí pøíslu¹enství a ochranných metod, zabraòující vznícení výbu¹né atmosféry, zabraòování nebo sní¾ení výbuchu.Zaøízení a ochranné systémy existují skuteènì vinen navr¾en tak, aby se zabránilo mo¾nosti, jak správnì povstání výbuchu. Mìly by být navr¾eny s uèením se o technických znalostech. A jejich èásti a souèásti stroje musí spolupracovat stabilnì as doporuèením výrobce.Ka¾dé zaøízení, ochranný systém a pøístroj by mìly být opatøeny oznaèením CE.Materiály pou¾ívané pro instalaci zaøízení nebo ochranných systémù nesmí být hoølavé. Mezi nimi nemù¾e obsahovat ¾ádné reakce, které by mohly vyvolat potenciální výbuch.Pøístroje a ochranné systémy nemohou zpùsobit po¹kození nebo jiné poranìní. Musí zajistit, aby v dùsledku jejich úèasti nebyly vytvoøeny pro vysoké teploty a záøení. Nemohou být elektrická rizika a nemají vliv na nebezpeèné situace.