Hygieny poi praci v zubni ordinaci

Celá spoleènost je povinna chránit své zamìstnance. Zejména to má za následek spoleènosti, které mají úzkou práci s tì¾kými materiály. Zdraví a provoz lidí pracujících v tìchto podmínkách by mìl být zamìstnavatelem velmi chránìn.

"Vyhlá¹ka ministra hospodáøství ze dne 8. èervence 2010 v historii minimálních po¾adavkù týkajících se bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci v kombinaci s perspektivou provozu v pracovní místnosti s výbu¹nou atmosférou" nutí zamìstnavatele, aby vypracoval dokument o ochranì proti výbuchu. To platí nepochybnì pouze pro spoleènosti, ve kterých jsou vzata hoølavé materiály, které mohou vytváøet vzdu¹nou atmosféru výbuchu. Takové látky mohou také obsahovat kapaliny, plyny, stejnì jako velmi jemné pevné látky, tj. Prach.

Pou¾íváním nebezpeèných, hoølavých látek, s nimi¾ mají pracovníci kontakt, se zabývají identifikací potenciálnì výbu¹ných místností v poèáteèní fázi. Jsou-li ji¾ uvedeny, pøeètìte si prosím naøízení ministerstva uvedené v kontaktu.

Ukazuje, jaké dokumenty má zamìstnavatel pøipravit. Bod 4.4 naøízení uvádí, ¾e pracuje na v¹ech hodnoceních rizika, která jsou spojena s mo¾ností výbu¹né atmosféry na pracovi¹ti. To je pak tzv "hodnocení rizik", které se mimo jiné zabývá dal¹ími prvky:

a pravdìpodobnost výbu¹né atmosféry,b mo¾ný èas výskytu výbu¹né atmosféry,c pravdìpodobnost, ¾e dojde k aktivaci zdrojù vznícení, jako jsou elektrostatické výboje,d zaøízení, látky a smìsi podporované zamìstnavatelem,mechanismy mezi nimi a jejich vzájemnou interakcí,e pøedpokládaná velikost vlivu mo¾ného výbuchu.

Dùle¾ité je také dodateèné zohlednìní sousedních místností, které mohou být nìjakým zpùsobem spojeny s otvory pro potenciálnì ohro¾ené oblasti, napøíklad prostøednictvím vìtrání. Ve formì nebezpeèí nebudou také milé.

Po provedení úplného posouzení rizika povinný zamìstnavatel pøekroèí spoleènì s naøízením 7.1 pøedpisu pøípravu dokumentu o ochranì proti výbuchu.

Dokument o ochranì pøed výbuchem by mìl být vytvoøen z nìkolika dùle¾itých èástí, obsahovat seznam vìcí a prohlá¹ení zamìstnavatele o osobì, která se chtìla zavázat. U velké èásti dokumentu jsou: seznam rizikových oblastí a zdrojù vznícení, popis pøípravkù, aby se zabránilo výbuchùm, je rekonstrukce datech dokumentù, popis hoølavých materiálù, posouzení rizika výbuchu, výbuchu mo¾ných scénáøù a dal¹ích podkladù. Dokument o ochranì proti výbuchu by mìl obsahovat také grafiku a plány míst.

S ohledem na správnou pøípravu vý¹e uvedené dokumentace stojí za to èerpat ze slu¾eb odborníkù. Trvalost a zdraví zamìstnancù je v¹ak nejdùle¾itìj¹í a je zárukou, ¾e jsme provedli dobré hodnocení rizik.