Konstrukce lidske poilohy

Lidské tìlo bylo vynalezeno velmi kreativním zpùsobem, a to nejen tím, ¾e plní na¹e dùle¾ité funkce, ale také zaji¹»uje vnitøní prostor tìla proti ne¾ádoucímu obsahu a prvkùm. Bohu¾el, mateøská pøíroda je nespolehlivá a funguje jen dobøe s èi¹tìním a filtrací vzduchu ze zneèi¹tìní tím, ¾e jí prochází nosní dutinou, s mikro-kontaminanty, které mají problém.

Proto i v továrnách a ocelárnách, kde jsme stále vystaveni ¾ivotu takových malých èástic zneèi¹tìní, se vlastnì nechráníme pøed jejich pøílivem do systému, ale odstraníme je okam¾itì poté, co byly vyrobeny.Odpra¹ovací systémy nebo systémy pro odstraòování prachu byly vytvoøeny právì v reakci na potøebu oèistit vzduch v okolí pracovi¹» v¹ech ¾en, které dìlají rùzné druhy prachu a zneèi¹tìní. Znamená to, ¾e zamìstnanci, kteøí zùstávají v takových podmínkách 8 hodin dennì, vytváøejí optimální a slu¹né podmínky a nezpùsobují, aby utráceli nevýhody a obtí¾e, které mohou být zpùsobeny mikrobiálnímu pøechodu do tìla.Polské systémy pro odstraòování odpadkù nejsou tak jasné jako na Západì, kde jsou standardy vìcí a výsledky pomìrnì vysoké. A s tokem klimatu a na¹i podnikatelé mají je¹tì ¹ir¹í osobu, jak uspoøádat pracovní prostøedí, aby dosáhla hmatatelných výsledkù. V dne¹ní dobì ji¾ nemohou být zahrnuty pouze zisky, které mù¾e zamìstnavatel získat s kvalifikovaným náv¹tìvníkem a pøíslu¹né formy strojù, ale také to, ¾e mu¾ by zajistil správné výrobní podmínky a pracoval jednodu¹e a efektivnìji.Pokud hledáte v¹echny zneèi¹»ující látky, mù¾eme zvolit systém odpra¹ování pro jaký styl zneèi¹tìní je ¾ivý - suchý nebo vlhký, toxický nebo ne, s pomìrnì dùle¾itými nebo malými èástmi. Vybíráme tento typ systému v závislosti na tom, na které oblasti je tøeba ho umístit, nebo tolik prachu bìhem dne. Mìli byste si chvíli vybrat tento plán, abyste to mohli udìlat pro nás stejnì efektivnì a efektivnì.