Krajee weltbild

Ka¾dý miluje tradièní polské bigosy z èistého zelí vy¹lechtìného na na¹í pùdì. V závislosti na regionu nebo preferencích se mù¾e problém soustøedit na druhé zelí. Tradièní du¹ené maso se vyrábí z kynutého a sladkého zelí, které se mísí dohromady. Nicménì, nìkteøí lidé se zdají být kyselý nebo sladký sám. Zále¾í pouze na typu.

https://choco-l.eu/cz/

Zelí by mìlo být nakrájeno velmi jemnì, proto¾e pouze z toho budeme mít dùle¾itou chu». Samotný nù¾ to urèitì udìlá. Proto stojí za to získat zájem o øezaèky zelí. Jsou levné, jen pro ty velmi u¾iteèné a umo¾òují vám pøipravit pokrmy ze zelí velmi dobøe. Je pravda, ¾e má svou vlastní velikost, je to jen malé, proto¾e má své pohodlí. Typický krájeè je vyroben z masivního døeva a èepele. Pøi jeho pou¾ití musíme ukazovat na prsty, proto¾e jeho èepele jsou velmi ostré. Nicménì, s øádným pou¾itím, nic takového by se mìlo stát. Zacházení s ní je velmi lehké a vidíte, jak to ka¾dý dìlá.Kromì zelí, dobrý bigos potøebuje jiné maso, tj. ©unku, klobásu, slaninu nebo cokoliv, kdo to má rád. Potøebujeme nìjaké koøení. Pepø a sùl budou v tomto pøípadì perfektní. Za zmínku stojí také spousta bobkových listù, které extrahují aroma z na¹ich bigosù. Mù¾ete také pøidat houby a houby na bigos, i kdy¾ nejsou potøeba. Obecnì platí, ¾e bigos je hodnì kvalitní a v ka¾dém domovì se zdá být nìco zvlá¹tního a poka¾dé jiný. Maso mù¾e být okam¾itì vlo¾eno do hrnce, vaøit s penìzi i cizími faktory, nebo døíve peèené nebo sma¾it. Teprve poté je pøidejte do zbytku jídla. Bigos by se mìl vaøit po dobu asi 40 minut, aby nedo¹lo k popálení. Pøi vaøení v kuchyni se extrahuje celá vùnì z hrnce. Vaøení mù¾ete urychlit pomocí tlakového hrnce. Díky nìmu skonèíme s bigosem a v¹echny vùnì budou uvnitø, nebudeme ani utíkat. To bude mít na známou chu» dal¹ích chutí.Problém je jídlo, které mù¾eme slou¾it pro druhý obøad. Pro dovolenou, narozeniny nebo pro lidi. Ka¾dý ví, ¾e bigos chutná takhle druhý den po dokonèení.