Mezinarodni vztahy org

Mezinárodní kontakty jsou v dobì globalizace velmi prùmìrné. Nové vynálezy v oblasti dopravy a komunikace významnì zkrátily vzdálenost mezi státy a dokonce i kontinenty. Nyní pøíjemce obdr¾í dopis po nìkolika dnech, a ne po nìkolika mìsících, jak tomu bylo døíve. Mù¾ete v¹ak také zavolat nìkomu a pøipojit se pøímo. Jízda na dal¹í konec svìta nemá roky, ale jen pár hodin letadlem. Vzdálené zemì dnes pro nás vybírají ruku i díky médiím - tisku, televizi, internetu.

Existuje mnoho rùzných zpùsobù spolupráce. Zahranièní cesty se bránily vìt¹í a pøístupnìj¹í, a tedy mnohem èastìji. Nyní se mù¾ete snadno dostat na jiný kontinent, kde je zcela jiná civilizace a druhé zvyky. V¹e, co potøebujete, je letenka a bohatý pozemek v Asii, Africe nebo na tropickém ostrovì. Politická situace ve svìtì se také zlep¹uje. Po vytvoøení schengenského prostoru byla vìt¹ina mo¾ností v Evropské unii zru¹ena a ka¾dý mù¾e stateènì cestovat mezi zemìmi.

Intenzivní multikulturní kontakty vy¾adují dobrou pøípravu. Spoleènost, která chce získat nové zahranièní trhy, se postará o vhodného makléøe, který bude prezentovanou nabídku dobøe prezentovat. Tlumoèení je velmi velké. Polský úøad s pomocí tlumoèníka mù¾e dobýt mezinárodní trhy pøímým vstupem do zúèastnìných stran. Náv¹tìva pøedstavitelù japonské automobilové skupiny v polské továrnì bude mnohem efektivnìj¹í v pøítomnosti tlumoèníka. Bez tlumoèníka se politická setkání na mezinárodní scénì nemohla uskuteènit. Pøítomnost osoby, která zná danou kulturu, se mù¾e vyhnout ne¹tìstí a nejasnostem. To je cenné pøi øádných jednáních, kdy nìkdy mohou drobné detaily ovlivnit úspìch transakce.