Mikroskop k pc

První zaøízení nebyla opravdu ¹iroká, aby byla jako nová, proto¾e jejich zvìt¹ení výzkumného zaøízení nebylo atraktivní a akce byla zalo¾ena na pou¾ití denního svìtla. Dnes jsou velmi rozumné a dal¹í, ale stále pracují na jejich zdokonalení, aby je¹tì více vyu¾ívaly toto zaøízení.

Velmi dobrým druhem mikroskopu jsou tzv. Akustické mikroskopy, jejich¾ fungování je zalo¾eno pøedev¹ím na pou¾ití ultrazvukových vln, které nepøesahují nìkolik gigahertzù. Takové zaøízení se zamìøuje na akustické èoèky, skenovací zaøízení a piezoelektrický pøevodník. Pou¾ívá se pøedev¹ím k testování pru¾nosti a viskozity bunìk a jejich zmìn.S touto zmìnou vìdci doporuèují elektronové mikroskopy ke studiu objektù a vìcí v atomovém stavu. Vyu¾ívají k tomu elektrony a jejich rozli¹ení se zlep¹uje s rozvojem energie elektronù. Jsou nasmìrováni k dne¹nímu dni. Oni jsou velmi atraktivní èasto kvùli jejich velké funkènosti. Díky nim mù¾ete získat velmi jasný a pravdivý obraz, tak¾e se pou¾ívají v mnoha oblastech my¹lení a technologie. Extrémnì dùle¾itou informací o tìchto zaøízeních je, ¾e v¹echny zkou¹ky provádìné pro jejich pozornost musí fungovat ve vakuu. Mo¾ná, ¾e mù¾e hledat problém, pokud hledá biologické organismy.Je pou¾itelný i jiný typ mikroskopu, který se ¹iroce pou¾ívá v medicínì pro psaní a nedostatky v relativnì malých prostorech. Pou¾ívají se k psaní neurochirurgických, stomatologických a oftalmologických postupù. Právì díky tìmto nástrojùm se dnes mù¾eme tì¹it na takový ¹iroký rozvoj medicíny, který mù¾e zachránit ¾ivot èlovìka a zlep¹it komfort ¾ivota. Jakmile takové neinvazivní léèby, stejnì jako ty zvlá¹» jemné, nebylo mo¾né dosáhnout, a nìkteré z nich jsou pro mnohé z nás normální.