Nebezpeei po aru na pracovi ti

https://driv-ultra.eu/cz/

Úloha elektrostatického uzemnìní spoèívá v sní¾ení rizika výbuchu hoølavých látek na produktech elektrostatické jiskry. ©iroce se pou¾ívá jako doprava a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

výboj Ground elektrostatický mohou být odli¹né formì. Nejpraktiètìj¹í a nìkolik slo¾itých modelù je zalo¾eno na zemnící svorce také z kabelu. Vyspìlej¹í a technologicky vyspìléj¹í jsou vybaveny zpùsobem øízení stavu uzemnìní, díky nìmu¾ je mo¾né produkt vyprázdnit nebo pøepravit, kdy¾ je uzemnìní správnì pøipojeno.

Elektrostatické uzemnìní se nejèastìji pou¾ívá pøi nakládání nebo vykládání ¾eleznièních a silnièních tankerù, nádr¾í, sudù, takzvaných velké pytle nebo prvky procesních instalací.

V dùsledku plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s rùzným obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulemi, kapalinami je mo¾né vytvoøit nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich vzniku je, ¾e stále ¾ijeme míchání, èerpání nebo postøikování hoølavých látek. Elektrické náboje jsou vytváøeny kontaktováním nebo výbìrem jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude záviset na elektrostatických vlastnostech kontaktních ploch. Pøi úspìchu vlastního a rychlého spojení se zemí nebo bez problému mù¾e být generován krátký proudový impuls, který bude dùle¾itý ve formì jiskry.Nedostateèná péèe o jiskrový výboj mù¾e vznítit smìsi plynù a vzduchu, co¾ dokazuje výbuch nebo nebezpeèné exploze. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu díky øízenému vybití elektrostatických nábojù.