Nebezpeena zona poedpisy

Smìrnice ATEX (Atmosphères Explosibles, oznaèovaná také jako smìrnice 94/9 / ES, je urèitì Evropskou unií, která definuje základní po¾adavky na datové produkty pro pøipojení v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Rizika výbuchu metanu a uhelného prachu jsou vìt¹inou strojù a zaøízení pou¾ívaných v dolech z èerného uhlí a smìrnice ATEX se vztahuje na nástroje a ochranné systémy urèené pro hry na plochách vystavených nebezpeèí výbuchu. Dokud nebudou mezi sebou rozdìleny poslední pøedpisy týkající se bezpeènosti v jedné zemi Evropské unie, co¾ pøedstavuje významnou pøeká¾ku pro svobodu výmìny zbo¾í mezi èlenskými zemìmi.Z poslední podmínky byla vytvoøena sjednocující smìrnice ATEX, která sjednotila stávající návrhy a rozhodnì usnadnila obìh èlánkù v Evropské skupinì. Pøi provádìní ustanovení èlánku 100a Øímské smlouvy je nejdùle¾itìj¹ím cílem smìrnice ATEX zajistit volný pohyb zbo¾í, který zaruèuje vysokou úroveò ochrany proti výbuchu. Pokud jde o zaøízení zadaná pro funkce v oblastech ohro¾ených výbuchem, vydal Evropský parlament a otevøená Evropská unie dne 23. bøezna 1994 smìrnici ATEX 94/9 / ES, která vstoupila v platnost dne 1. èervence 2003. Smìrnice 1999/92 / ES ATEX137 (také známá pod názvem ATEX U®IVATELÉ byla pøijata dne 16. prosince 1999, co¾ se týká minimálních bezpeènostních po¾adavkù na knihy v oblastech, kde hrozí nebezpeèí výbu¹né atmosféry. Smìrnice ATEX 94/9 / ES zaèala platit do 1. èervence 2003 a nahradila pøedchozí smìrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Oznaèení CE (fr Conformité Européenneidentifikaèní èíslo certifikaèního orgánuSymbol provedenískupina výbuchukategorie zaøízenítyp ochrany proti výbuchuvýbu¹nou podskupinuteplotní tøída

Doporuèujeme ¹kolení Atex