Nebezpeene zony lidi zl1

Pokud se na daném místì dostanou snadno výbu¹né látky, mù¾e být urèitým rizikem výbuchu dostateèné mno¾ství kyslíku nebo okyslièovadla, stejnì jako úèinné zapálení.Systém HRD je styl, který se pou¾ívá k potlaèení výbuchu.

Jeho úkolem je zaregistrovat poèáteèní fázi výbuchu a pak ji zabránit. Eliminuje ne¾ádoucí nahromadìní tlaku v chránìném zaøízení.Tento systém poskytuje bezpeènost a eliminuje ¹kody.Vyznaèuje se testovanou a aktivní metodou, vysokou spolehlivostí a rychlou reakcí systému. Jeho výhodou je také skuteènost, ¾e je dodávána dovnitø, zatímco navenek je funkèní pøi manipulaci a pøepravì. Existuje také jasná a silná mo¾nost výmìny souèástí po aktivaci systému. Pøizpùsobení je pøizpùsobeno po¾adavkùm klienta.Válec hrd je válec s tìlem potlaèujícím výbuch. Tam je pak extrémnì komplexní a roz¹íøená metoda systémù odolných proti výbuchu.Tyto válce se pou¾ívají hlavnì k ochranì pøístrojù, nádr¾í, potrubí a potrubí, ve kterých se v jakémkoli prùmyslu vytváøí prach, hybridní smìsi a plyny.Jsou také vynikající ochranou proti explozi pøístrojù, jako jsou silá, filtry, cyklony, míchaèky, su¹ièe a granulátory, kde jsou pøítomny hoølavé látky ve výbu¹ných koncentracích.Tyto válce mají hrd nádr¾ s uzavíracím prostøedkem uzavøeným pomocí bezpeènostní desky. Ní¾e je detonátor za øezací spirálou. Spou¹tí se pomocí øídicí jednotky a deska se støíhá spirálou ve velmi krátké fázi.Jsou splnìny smìsí prá¹ku, který po støíkání za danou místností sni¾uje tlak výbuchu tím, ¾e neutralizuje pra¹nou výbu¹nou atmosféru.V pøípadì farmaceutických závodù nebo potravináøského prùmyslu, kde se zvy¹ují hygienické po¾adavky, jsou uvedeny hrd láhve s pou¾itím páry. Jsou vyrobeny z vody, která zùstává nad bodem varu. Po odtr¾ení ventilu dochází k poklesu tlaku a voda se zaène vaøit a objekt se okam¾itì objeví jako pára. Láhve jsou vyrábìny také v souladu se zásadou ATEX.