Novorozene vlasy

Moje neteø má ráda, ¾e si hraje s vlasy, mù¾ete ji házet celé hodiny a taky ji èistit. Ona je opravdu zapojena, ¾e pokud chce, aby v¹echno vypadalo nádhernì, mù¾e si pìtkrát nasadit jeden cop, nìkdy pøidávat vlasové doplòky nebo na nì ¹típat. Miluje ¹kolní vystoupení a dìlá je. Její poslední tvorba, princezna Joker, byla také zábavná a já bych rád dokonalý úèes a ¹aty. Moje matka ji zpoèátku zamotala do nìkolika copánkù, na které byly pøipevnìny stuhy. Pozdìji tato krásná holèièka øekla ne, ne, a je¹tì ne jednou. Tak se dívám do øízených vlasù ... a zaèalo to. Ètyøicet pìt minut øízení a jejich plánování. Vypadala aristokraticky jako dobrá princezna. Nicménì, jak je s princeznami, rychle zmìnila názor. Neznamená to, ¾e od zahájení výstavy uplynuly ménì ne¾ dvì hodiny. Neèekanì .... zcela zmìnil názor, a ve svém stylu to znìlo trochu jako "nieeee, nelíbí se mi to, proto¾e si nevzpomínám na ¹lechtice, nanejvý¹ ji dìlám". Vynalezla nový úèes, naskládané vlasy ve volné kolové kù¾i. Proto¾e, jak jsem napsal døíve, nyní máme praxi dìlat si vlasy, pak poslední ve stejné dobì ¹el zvlá¹tì rychle. Její matka, po mém boku, od pøí¹tího a v¹ichni byli v okam¾iku.

Zde najdeme vlásenky