Obchodni logistiky

Obchodník tak má velký ¾ivot. ®e je v¹echno odli¹né od známých vìcí. Praxe v obchodu je nepøedvídatelná. Jako narativ. Musíte si pamatovat na mnoho faktù a potøeb. Bez døívìj¹í studie není o výsledcích zapotøebí nic. Prodej nebude zahájen bez pøedchozí analýzy. Pokud se nesetkáváte se svými dodavateli, nebudete schopni nic posouvat. Pokud vynecháte dùle¾ité rituály, nepùjde na schùzky. Bez jednání nebudou ¾ádné nabídky ani finalizace prodeje.

Kalendáø roste z poznámek a v¹e by mìlo být analyzováno ruènì. Systém spoleènosti je pro tak ¹irokou a podrobnou analýzu trochu nedostateènì rozvinutý.Prohledávám internet na dobrý okam¾ik ve sledování programu, který umo¾ní komplexní analýzu, prodeje a mu¾e. Umo¾ní vám také propojit informace z obchodního oddìlení mezi jeho dokumentací a profily ka¾dého zákazníka. Umo¾nilo by to pochopitelnì uspokojení potøeb podporovaných solidními inteligencemi. Pak je jednodu¹¹í vytváøet návrhy nabídek. Analytický CRM je plán, který systematizuje znalosti o svých vlastních lidech a doká¾e pøizpùsobit nabídku jejich potøebám. V ideálním pøípadì se hlásí k jiné my¹lence, její¾ obrys polo¾il na poslední desku. Dále po¾adoval, aby spoleènost organizovala call centrum. Nová osoba by pomohla organizovat poèáteèní screening mezi potenciálními kupci.Program by také pomohl pøi podávání zpráv pøedstavenstvu. Mùj prezident je obtí¾ný èlovìk. Víceúrovòová a víceúrovòová prohlá¹ení by pomohla uspokojit hlad po informacích v této vìci a zkrátit dobu rozhodování. Technologicky pokroèilá crm mù¾e být jakýmsi velitelským centrem. Uveïte úvod do filtrovaných informací pro management a celou øadu zpùsobilých zamìstnancù. Spolehlivé statistiky nám umo¾òují porovnávat profily v¹ech klientù, umo¾nit jejich seskupení, co¾ zajistí segmentaci databáze a její dal¹í zpracování. Øízení zákaznického statusu je významnou zále¾itostí pøi navrhování reklamních kampaní zamìøených na získání nových zákazníkù a obnovu ztracených zákazníkù.V analytické crm je síla, ¾e podrobení bude pravdìpodobnì rozhodující pro úspìch jakéhokoliv podniku.