Organizovani prace masa niho terapeuta

Sedával v korporaci zabývající se nábytkem. Majitel zamìstnával zamìstnance v podnicích, a to i na opaèných místech. Pracoval jsem v tomto skladu. Budova byla pøíli¹ malá, kdy¾ byla ulo¾ena na míru pou¾itého zbo¾í. Nedostateèný rozvoj prostoru ¹el do bizarních situací, kdy jedineèný zamìstnanec musel spoèítat mnoho minut na dal¹í, proto¾e cesta mezi hromadami zaøízení pro pøepravu zbo¾í na vozíku byla pøíli¹ nízká.

Pak jsem pochopil, ¾e v systému dne se mno¾ství èasu trávilo neproduktivnì. Dal¹ím problémem, který tuto práci prodlu¾oval, bylo nízké osvìtlení, koneckoncù staèilo namontovat jasné svíèky, které by problém vyøe¹ily. Zamìstnanec vyplòující objednávku pro kupujícího, místo aby vidìl ¹títek výrobku z dálky, musel ohnout a hledat a èasto mìl telefonní svìtlo. Stejnì jako v projednávaném pøípadì vlastník takové vìci nevìnoval pozornost, pozdìji mìl zá¹» ohlednì lhùty pro provedení daného pøíkazu. Myslím si, ¾e správné místo, nebo vybavení, zbo¾í a ka¾dá slo¾ka, kterou pou¾ívají v¹echny vìci dne, mají velký význam. Nejde jen o efektivitu takového èlovìka, jaká je jeho cena, proto¾e termín je peníze, ale zároveò je takový èlovìk èasto na¹tvaný, proto¾e mohl udìlat nìco rychlej¹ího, s men¹ím úsilím. Existuje mnoho faktorù, které zlep¹ují kvalitu knihy ve skladbì. Nejdùle¾itìj¹í vìcí je bohaté osvìtlení, tedy záøivky a øádná správa zbo¾í vytì¾eného ve skladu, aby se zamìstnanec neotoèil o nohy. V závislosti na typu zásobníku musíme vìnovat pozornost jak vnitøní teplotì, tak vlhkosti. V tomto pøípadì, kdy se øeè týká nábytku, musí být místnost extrémnì suchá, proto¾e vlhkost destruktivnì ovlivní pùdu, ze které je nábytek vyroben. Je to základ, stejnì jako i bohaté spoleènosti mohou zapomenout na bì¾né zále¾itosti.