Oznaeovani nebezpeenych oblasti

Hlavní LED nouzové osvìtlení slou¾í k urèení nouzových východù a mo¾ností evakuace uvnitø veøejných budov. V hotelech, penzionech i soukromých pokojích by mìlo být instalováno nouzové osvìtlení chodby a nouzových východù, ale nouzové ¾árovkové osvìtlení zabírá pøíli¹ mnoho energie a vy¾aduje nouzové napájení z ¹iroké baterie, èasto je nutné vytvoøit vlastní osvìtlení pohotovost. Pro svatbu se na vlastním trhu objevily dostateènì silné LED diody, které ukázaly opravdu skvìlou alternativu k ¾árovkám.

Tyto vysoké emitující diody spotøebovávají ménì energie opakovanì, mají skvìlý zpùsob a nízkého napìtí. Nouzového osvìtlení LED diody v Kromì nouzového osvìtlení, osvìtlení únikových cest, svìtlé pokoje s vá¾nou hrozbu, panické osvìtlení veøejných prostranství a osvìtlení rezervy zahrnuje i nouzového osvìtlení pozice praxe v konkrétní hrozby, nebo místa, kde existuje znaèná pravdìpodobnost nehody mezi lidmi a dal¹í razantnì selhání osvìtlení. Pøíklady takového pøípadu budou výkopy a práce s toxickým nebo výbu¹ným obsahem. A úspìch pøi plnìní povinností v rychle rostoucích strojù, je nutné vytvoøit mo¾nost zaèlenìní nouzového osvìtlení v pøípadì výpadku normálního osvìtlení.

V¹echna nouzová LED svítidla jsou navr¾ena v mikroprocesorových systémech a jsou propojena komunikaèní sbìrnicí s centrálním systémovým standardem. Velkou výhodou moderního LED systému nouzového osvìtlení je skuteènost, ¾e je to pøedev¹ím distribuovaný systém, co¾ znamená, ¾e evakuaèní armatury a jiná zaøízení vstupující do úlo¾i¹tì systému mají vlastní zdroje napìtí v rolích baterií. Kompletní systém nouzového osvìtlení LED je vybudován z centrální jednotky, rozvadìèù a nouzových svítidel a komunikace mezi ústøednou, rozvadìèi a svítidly probíhá na dvouvodièové sbìrnici.