Parametry prutoku kapaliny

Inovativní prùmysl pou¾ívá desítky tisíc hoølavých a výbu¹ných látek. Parametry plynu a kapaliny jsou v mnoha výjimkách dokonale rozpoznávány a dokumentovány. Identifikace hrozeb, ke kterým dochází z jejich pøítomnosti v prùbìhu práce, je proto velmi náchylná. Situace je mnohem obtí¾nìj¹í v pøípadì pohybu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V mnoha pøípadech jsou zdánlivì ne¹kodné látky jako mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo papír na prachu vá¾ným rizikem výbuchu.

Prùmyslové centrální vysavaèe slou¾í k odstranìní usazeného prachu z parketových podlah, plochých ploch a konstrukce nástrojù a hal. Vezme aktuální bod pro udr¾ení èistoty v práci, a tím i ochranu pracovníkù a strojù a zaøízení od zhoubného vlivu prachu, poslední hrozbu sekundárních výbuchù. Ka¾dá spoleènost, která vyrábí prùmyslová zaøízení, musí provést instalaci v souladu s právními normami obsa¾enými ve smìrnici & nbsp; atex instalace.

Dùle¾itým úkolem je centrální vysávání:- ochrana zdraví a ¾ivota lidí pracujících v místnosti pøed nepøíznivými úèinky prachu.- ochrana strojù a nástrojù pøed selháním na konci ru¹ení prachu,- ochrana zaøízení i osob, které provádìjí èinnost proti úèinkùm nekontrolované erupce pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuV pøípadì, ¾e podtlak v procesu, který zahrnuje hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, popra¹e, par tekutiny, nebo smìs hybridu, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Provoz, který zpùsobí znièení odplyòovací jednotky, stejnì jako celá jednotka. Podle statistik patøí filtraèní jednotky a cyklony do øady zaøízení s vysokým rizikem výbuchu.

Centrální vysávání a bezpeènost výbuchuJak bylo uvedeno vý¹e, nápoj s vìt¹í dùle¾itostí centrálního vysavaèe je sní¾it riziko sekundárního výbuchu tak, ¾e se eliminuje tzv. zbytky prachu. Toto øe¹ení na jedné stranì maximalizuje bezpeènost výbu¹ných a protipo¾árních jednotek, z jiného dùvodu umo¾òuje sní¾it náklady spojené s pøizpùsobením instalace procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Proto je tøeba poznamenat, ¾e v pøípadì hoølavého a výbu¹ného prachu musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.