Pokladna 1 boezna 2015

Ka¾dý daòový poplatník, který prodává zbo¾í finanèním osobám, je povinen zaznamenat obrat pomocí pokladny. Vytvoøte to, které vám umo¾ní uplatnit pøíslu¹né dohody s daòovými úøady. To je zpùsobeno zákonem a zákon je zøejmý.

A co ¹patná pokladna?

V takových situacích stojí za to dostat tzv. Rezervní hotovost. Jeho dispozice není právním po¾adavkem, tzn. Je v zájmu ka¾dého mana¾era, aby o takovém øe¹ení pomyslel pøedem. Dokonale se setkává s rùznými zpùsoby nouzových situací, které chtìjí opravit správné vybavení. Hodnota zákona o DPH jasnì uvádí, ¾e pokud není mo¾né zaznamenat obrat pomocí rezervního pokladníka, daòový poplatník by mìl pøestat prodávat. Záchranná kanceláø mù¾e chránit pøed zbyteènými a nepøedvídatelnými pøestávkami v roli. Stojí za to, ¾e ochota èerpat z rezervní pokladny by mìla být oznámena daòovému úøadu, ukazující selhání zaøízení a ocenìní údajù o náhradním místì.

Bohu¾el, kdy¾ byla pøidána vy¹¹í, nedostatek pokladny, vèetnì èástky rezervy, je omezen potøebou zastavit prodej. Je to dlouhá doba od ukonèení prodeje a takové zakázky jsou nezákonné a mohou být spojeny s dùsledky z hlediska vysoké finanèní zátì¾e. Bez uvedení situace, kdy spotøebitel po¾ádá o pøíjem.

To by mìlo být stejnì snadné informovat o havarijní opravy slu¾by Cash & nbsp; POSNET fiskální tiskárny, jako¾ i daòové orgány ticha v akci v okam¾iku opravy nákup záznamy spotøebièù, a tak samozøejmì zákazníkù o prodeji.

Pouze v pøípadì online aukce podnikatel nemusí svou roli pøeru¹it, ale musí splnit nìkolik podmínek - musí být peèlivì zvá¾eny záznamy o tom, na jaký produkt byla platba pøijata; platba musí být vyplnìna e-mailem nebo po¹tou. V tomto formuláøi bude mít prodávající - daòový poplatník právo vlo¾it daòovou fakturu.