Pokladna mala plus e

Setkáváme se s pokladnami v ka¾dém obchodì nebo supermarketu - jedním slovem, kde se provádí maloobchodní prodej. Ale od zaèátku. Co je fiskální pokladna?

Pokladny, jinak známé jako registraèní pokladny, nejsou nièím jiným ne¾ elektronickým zaøízením, díky kterému mù¾eme vidìt nákup a vý¹i dobré danì a DPH z maloobchodního prodeje. Existují fiskální prostøedky na svìtì, které nemají fiskální pamì», a novinky o obratu jsou vidìt v mezinárodní zabezpeèené pamìti.

Registraèní pokladny jsou ji¾ v Polsku zdobeny ve fiskální pamìti s hodnotami OTP (One Time Programming, které jsou oznaèeny jedineèným èíslem, do kterého se ukládají èisté a daòové èástky pro øe¹ení do data prodeje. K tomu je samozøejmì zapisována celková vý¹e danì a hrubých pohledávek.

Divize pokladen.Vzhledem k výstavbì pokladen se poèítá s pøíslu¹nými pokladnami Elektronické pokladny (ECR, které:- spolupracovat s poèítaèi;- jedná se o fiskální tiskárny;- jsou to poèítaèové pokladny;- systémy POS / EPOS (Point of Sale / Electronic Point of Sale;- jsou to terminály pokladny.

Systémy, které jsou pou¾ívány v mno¾stvích, mohou být uvedeny v prvních dvou systémech:- autonomní systémy (pracovní program registraèní pokladny a aplikaèní program jsou extrahovány uvnitø pokladny, jako jsou: POS, ECR, plnohodnotná komoditní základna PLU, seznam kódù, názvy komodit pøiøazených symbolùm písmen sazeb PTU danì z pøidané hodnoty (DPH na materiály a slu¾by;- Poèítaèové systémy (v souèasné dobì chybí numerická klávesnice, ale fiskální tiskárna má nìkolik tlaèítek pro tisk denní fiskální zprávy. Prodej v poslední pokladnì se provádí pomocí aplikaèního programu otevøeného v poèítaèi, který také øídí sadu fiskálních pokynù.

firma