Potraviny s hooeikem

Nepochybnì nechránìná spotøeba v nevyhnutelném (a relativnì velkém zpùsobu podstupuje rùzné chemické transformace. Pøedstavují zrychlené (tyto zmìny pøedev¹ím chùzi rùzných mikroorganismù. Ne bez významu je více - samozøejmì - vý¹ka teploty. Úèinkem tohoto úèinku jsou také enzymy a individuální vzduch.

Mimochodem, vzduch je jedním z dùle¾itých dùvodù postupného po¹kození potravin. Proè se to dìje? Dùvodem takové situace je skuteènost, ¾e oxidaèní procesy - v domácích vícepodla¾ních podmínkách - vedou z volného na poslední, ¾e tato potravina de facto ztrácí své nutrièní vady. Ztrácí na individuální chuti a - co je dùle¾ité - na kvalitu. Je to naposledy, abyste se tomu vyhnuli. Jedná se o tzv. Vakuové balení potravin. Úèinky takového balení mohou pøekvapit mnoho lidí. Proè? Vakuové balení významnì - a ve velkém rozsahu - prodlu¾uje trvanlivost potravináøských výrobkù a mnoho nádob ulo¾ených v tomto typu.

Kromì toho musíte také pamatovat na to, ¾e vakuové balení lze pou¾ít pro rùzné typy. Pojïme si krátce promluvit o jednom z nich. Mù¾eme - pro toto zjednodu¹ení - rozli¹ovat tøi typy.

Eron Plus

Jedním z nich je balení s pøímým pou¾itím tzv vakuové vaky. Jsou uzavøeny pomocí speciálního svaøovacího stroje nebo vakuového balicího stroje.

Balení je nový zpùsob pøi zachování speciálních vakuových nádob. I zde se k nám pøidal podtlakový tìsnicí prostøedek pro potraviny, proto¾e to bylo jen díky tomu, ¾e by kontejnery mìly být uzavøeny. Mù¾eme v¹ak pou¾ít i tzv ruèní èerpadlo.

Dal¹ím zpùsobem je balení potravin s podporou jiných, specializovaných a hermetických obalù s potøebnými vlastnostmi.

Vra»me se do vnitøku kufru, ale musíme si jasnì uvìdomit, ¾e vakuové balení rùzných potravin mù¾e skuteènì pøinést velké zisky v roli zøetelného nebo dokonce velmi dùle¾itého prodlou¾ení trvanlivosti konkrétních potravináøských výrobkù.

Statistici ukazují, ¾e napøíklad - chléb mù¾e pøe¾ít (pøi lehkém prùmìru a¾ 7-8 dní, pokud je vakuovì balený. Bez takového balíèku bude trvat dva a¾ ètyøi dny. Rozdíl je tedy jasný. Èaj se zmìnami mù¾e odolat - bez ztráty dokonalých vlastností - a¾ 12 mìsícù, pokud je vakuovì balený. Bez poslední doby se její síly poèítají asi dva nebo tøi mìsíce. Vakuové tìsnìní pro potraviny, stejnì jako profesionální balení s takovou destinací, mù¾e být proto dobrou investicí.