Prace simultanniho tlumoenika

Pøekladatelská práce jde do pomìrnì velkých profesí. To vy¾aduje pøedev¹ím vysokou úroveò jazykových dovedností a také mnoho kontextu, které vycházejí ze svých tradic a historie. ®ivot mù¾e dìlat to proto, ¾e filologie jde na pití od nejuznávanìj¹ích oborù s povrchy humanitních oborù, ale ve skuteènosti vy¾adují i pøísnou mysl. Tlumoèník musí co nejvíce pøiblí¾it my¹lence, které se v hlavì odesílatele narodilo slovy jiného typu. Co pracují pøekladatelé dennì?

Písemné a ústní pøeklady

Vìt¹ina pøekladatelù pracuje buï na jednotlivé ruce, nebo prostøednictvím pøekladatelské agentury, která zprostøedkovává principy a pøekladatele. Dvì základní kritéria, pøes hranol, o které se pøipravuje rozdìlení pøekladù, jsou písemné a ústní pøeklady. Dùle¾ité jsou rozhodnì populárnìj¹í a vy¾adují, aby byl pøekladatel vysoce pøesný ve slovním øízení. V pøípadì èlánkù jedineèné povahy, jako jsou vysoce specializované dokumenty, musí pøekladatel jednat s pøíslu¹nou úrovní slov z urèité vìci. V posledním systému musí být pøekladatel urèitým odvìtvím, abych mohl pøelo¾it èlánky z daného oboru. Nezvykle dobøe známé specializace patøí také do oblasti financí, ekonomie nebo IT.

Zmìny v interpretaci jsou druhou výzvou nejen pro pøekladatelské dovednosti. Za prvé, tento typ pøekladu vy¾aduje sílu pro stres, rychlé reakce a schopnost souèasnì rozumìt a poslouchat. Vzhledem k pøeká¾kám v tìchto èinnostech pøi rozhodování o ústním pøekladu v Krakovì stojí za výbìr èlovìka s vysokými kompetencemi nebo spoleènosti hrající s urèitou hodnotou na trhu s pøekladatelskými slu¾bami.