Prach v pracovnim prostoedi pdf

V podniku, ve kterém ¾ijí, prachu, kapaliny, plyny nebo hoølavé páry, a není tam ¾ádná urèené zóny, které by mohly být v nebezpeèí výbuchu, okam¾itì vypracovat komplexní dokument s názvem Posouzení nebezpeèí výbuchu.Je tøeba pøipomenout, ¾e zamìstnavatelem je povinnost øídit výbu¹né zóny.

Pøíli¹ná zmìna odstavce § 37. 1. Usnesení ministra pro soukromé vìci a Radu ze dne 7. èervna 2010 o po¾ární ochranì budov, jiných stavebních objektù a ploch (Dz.U.10.109.719, a to jak v zaøízeních, v tìsné blízkosti oblastí, kde se vyrábìjí, skladují, skladují hoølavé materiály nebo kde lze dosáhnout smìsí, které mohou zpùsobit výbuch, provede se posouzení rizika výbuchu.Pøi tomto hodnocení je absolutnì nutné oznaèit místnosti, které jsou v nebezpeèí výbuchu. V interiérech a vnìj¹ích prostorách musí být oznaèeny pøíslu¹né zóny výbuchu. Grafická dokumentace by mìla být pøipravena s klasifikací a faktory, které mù¾e výbuch udìlat.

Posuzování nebezpeèí výbuchu by mìlo být stanoveno v souladu s platnými evropskými normami, mezi nimi¾ by mìly být mimo jiné uvedeny:• PN-EN 1127-1: 2011 "Výbu¹né prostøedí. Prevence rychlé a výbu¹né ochrany.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Výbu¹né atmosféry - Klasifikace prostoru - Plynová výbu¹ná atmosféra.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Výbu¹né prostøedí.Klasifikace prostoru. Atmosféra obsahující hoølavý prach,• Technická norma ST-IIG-0401: 2010 "Plynárenské sítì. Analýza a oznaèení oznaèení výbu¹ných zón.• PN-EN 6079-10-14 "Výbu¹né atmosféry - Projektování, výbìr a montá¾ elektrických instalací"• PN-EN 60079-20-1 "Výbu¹né atmosféry - Vlastnosti materiálu ohlednì klasifikace alkoholù a výparù - Metody otázek a tabulkových informací"• PN-EN 50272-3: 2007 "Po¾adavky na zaji¹tìní a pøidávání sekundárních baterií.,