Prachove prostoedi

Výrobní technologické postupy doprovázeny emisí pevných èástic, zejména pøi tì¾bì, drcení, mletí, míchání, prosévání. Kromì hluku je prùmyslový prach s nejvìt¹í pravdìpodobností zdravý pro lidi, kteøí hrají na takovém místì.

Vzhledem k zisku na období zdraví rozdìlíme prach na:- drá¾divý prach,- toxický prach,- alergenní prach,- karcinogenní prachy,- vláknitý prach.Dùle¾itá dùle¾itost ve spoleènosti, která vydává zneèi¹»ující látky, je pozitivní prevence díky pou¾ití jedineèné a kolektivní ochrany proti prachu.Individuální ochrana zahrnuje:- respirátor pro jedno pou¾ití,- polomasky se zamìnitelnými filtry a tlumièi,- hry se zamìnitelnými filtry a absorbéry,- helmy a ochranné kryty.Kolektivní ochrana proti prachu zahrnuje: provzdu¹òovací a vìtrací systémy, systémy odsávání prachu, volnì stojící dmychadla a ventilátory.Zaøízení na odsávání prachu se poèítají na: staré a mokré sbìraèe prachu.Bì¾nì pou¾ívané sbìraèe prachu jsou: usazovací komory, prachové kolektory s filtraèní tøídou, cyklóny a multicyklony, elektrostatické odluèovaèe, mokré prachové kolektory.Usazovací komory jsou jedním z nejoblíbenìj¹ích sbìraèù prachu s nízkými stavebními náklady. Nemocí tohoto pøístupu je nízká úèinnost odstraòování odpadu, a proto jsou obvykle provádìny ve spojení s následnými sbìraèi prachu. Filtry se vyznaèují velkou efektivitou. Pou¾ívají se v keramickém a hutním prùmyslu, jsou to nejbohat¹í zpùsoby odpra¹ování. Mokré prachové kolektory pou¾ívají vodu k neutralizaci vytváøeného prachu. Vedlej¹ím úèinkem je odpadní voda, která vzniká v dùsledku pøenosu kontaminantù do kapaliny. Pro potenciálnì výbu¹né oblasti musí být pou¾ity jiné øe¹ení, u kterých musí být zaøízení pro odstraòování zneèi¹tìní certifikována spoleèností ATEX.Výbìr odpra¹ovacího zaøízení závisí na prùmyslu a konkrétní hrozbì.