Prumyslovy zavod v poznani

Mnoho faktorù se pøizpùsobuje výsledku prosperujícího prùmyslového závodu. Nápoje mezi nimi jsou absolutnì výbìrem produktù, které trh vy¾aduje. Nesmíme v¹ak zapomínat na to, ¾e hodnota nabízených výrobkù je dána pou¾itou výrobní technologií a podmínkami, které poskytneme ve výrobních halách.

Konstrukce odsávání prachu - v¹e zaèíná designemMnoho prùmyslových odvìtví vy¾aduje profesionální a individuálnì navr¾ený ventilaèní systém, spojený s plánem sbìru prachu. Poèínaje prací v potravináøství a pøípravou na hutnictví nebo slévárny musíme dát pracovní podmínky, které splní standardy po¾adované pro konkrétní prùmyslová odvìtví. Projektem systému odsávání prachu se navrhují systémy sbìru prachu, které plánují typ práce, zaøízení a materiály pou¾ívané ve výrobních halách. Existuje více klíèových míst pro kanály, které odvádìjí zpìt zneèi¹»ující látky, co¾ by se mìlo odrá¾et v místnosti, kde se vytváøí prach. V blízkosti pracovi¹» zvlá¹tì vystavených zvý¹enému poètu látek zneèi¹»ujících ovzdu¹í stojí za to pou¾ít místní pobyty, pracovní le¹ení nebo speciální kapuce. Odstranìní prachu u zdroje jejich výsledku je pøidáno ke zlep¹ení podmínek vìcí a ke zlep¹ení výroby. Nemù¾eme si v¹ak dovolit vyrábìt mnoho zdrojù bodového vìtrání. V tomto pøípadì mù¾eme aplikovat zónový systém úpravy vzduchu ve v¹ech výrobních budovách, který pøi správném návrhu zachytí prach se stejnou úèinností jako instalace na konkrétních pracovi¹tích.

Nevýhody tohoto øe¹eníObjednání individuálního projektu systému sbìru prachu pøiná¹í mnoho hmatatelných výhod, na které bychom si mìli být vìdomi. Tam je pak místo nejen ve zdraví zamìstnancù, ale také ve zvy¹ování úrovnì spolehlivosti výrobních linek. Efektivní a technologicky vyspìlé systémy filtrace vzduchu by mìly podporovat ka¾dý výrobní dùm, který se chce pochlubit produkty nejvy¹¹í tøídy.