Psycholog a pokladna 2015

Ka¾dý z daòových poplatníkù, kteøí jsou povinni zaznamenávat prodej zbo¾í a pomáhat s pomocí pokladny, dokonale zná dobrodru¾ství od posledního, kolik podrobných podmínek v rozsahu, ¾e musí mít také slu¾bu diskutovaných zaøízení. Nápojem z tìchto podmínek je základní periodická technická kontrola pokladny. Co vzniká a do jaké míry by mìlo být provedeno? Co je fiskální pokladna a technická kontrola? O tomhle.

Spolu s zákonem o DPH musí být pokladny podrobeny pravidelným technickým prohlídkám. Po tomto datu byl tento èas prodlou¾en. Takové pøezkoumání provádí dobrá slu¾ba. Pøed 1. prosincem 2008 byly provádìny technické kontroly registraèních pokladen s roèní lhùtou. Pøi výuce stávajících právních aktù by mìly být registraèní pokladny povinnì kompatibilní s technickou kontrolou ka¾dé dva roky od fiskalizace nebo z nového pøezkumu. Pokud daòový poplatník nesplní takovou povinnost, mù¾e podléhat sankcím. To zahrnuje napøíklad ulo¾ení pokuty daòovému poplatníkovi za daòový delikt, nebo» situace, kdy nebyl zaplacen registr za pravidelné pøezkoumání, se pova¾uje za nesprávné vedení knihy. Takové odùvodnìní vyplývá z bodu 61 odst. 3 k.k¹.Vyvstává otázka, v èem má být taková revize zapamatována? Samozøejmì, sledování dovolené v aktuálním pøíkladu jde na daòového poplatníka, a nikoli na stránky. Vlastník pokladny novitus delio pøi slouèení datumu pøezkumu by mìl tuto slu¾bu informovat o tìchto potøebách. Pokladní slu¾ba spolu s § 31 odst. 4 práva v historii pokladny by mìly provádìt povinnou technickou kontrolu pokladny do 5 dnù od oznámení.Daòový poplatník by si mìl také vzít na vìdomí, ¾e nedodr¾ení lhùty pro povinné pøezkoumání pokladny vede k nutnosti vrátit daòovou úlevu z úrovnì jejího nákupu. Daòoví poplatníci podléhají tìmto sankcím, které ve stavu tøí let od data zahájení evidence prodeje zbo¾í / slu¾eb v souèasné dobì nevykonaly pokladnu pro technické plnìní pøíslu¹nou slu¾bou.Struènì øeèeno, stojí za to pøipomenout, ¾e za dodr¾ení lhùty je odpovìdný pouze u¾ivatel.