Slu by pokladny ve c titini

Servis pokladen je nezbytný nejen pøi poruchách zaøízení, ale i pøi povinném pøezkoumání pokladny a v prùbìhu sezóny, kdy vytváøíme a uzavíráme podnik. Podle pøedpokladu je jedna osoba, která by mohla mít v pøípadì selhání zájem o zmìnu daòové pokladny, mu¾em servisní spoleènosti, která se sama kontroluje s pøíslu¹nými oprávnìními. Velmi èasto je získání práv následující:

Multilan Active

oprávnìní:- servisní firma se obrátí na prodejce pokladny s nabídkou na pomoc a ratifikaci obchodní smlouvy,- po získání souhlasu øídí ka¾dý pár zamìstnancù na certifikaèní ¹kolení, které konèí zkou¹kou. Bìhem ¹kolení získává servisní technik práva na v¹echny typy fiskálních zaøízení, která jsou zohlednìna ve schopnostech výrobce.- po vynikající zkou¹ce dostane servisní technik jméno a prùkaz toto¾nosti, jako¾ i jeho peèe» pro uplatnìní peèetí na fiskálním modulu. Na druhé stranì výrobce zavádí servisního technika do seznamu osob, které jsou vhodné pro provádìní záruèních a nezáruèních oprav, jako¾ i pøíslu¹né technické kontroly, a vede svou práci na finanèním úøadì.

SvátekNároky jsou po dobu jednoho roku a vyvolávají správný typ pokladny - konec nákladù nedává slu¾ebníkovi povolení k péèi o v¹echna fiskální zaøízení jednoho výrobce, ale pouze k tomu, aby se zbavil rozhodnutí v nìkterých modelech.Technik je nucen své dovednosti ka¾dodennì budovat prostøednictvím úèasti na workshopech o výrobcích, ka¾doroènì by mìl napsat výrobci na prodlou¾ení doby platnosti.Po¾adavkem, který je uveden v dohodì prodejce, je pou¾ití skladu náhradních dílù servisním pracovi¹tìm, jako¾ i kontrolních a mìøicích zaøízení a pøístrojù. Kromì toho je slu¾ba povinna dodat u¾ivatelùm spotøební materiál, který pochází od výrobce.Autorizovaný servisní technik, který neprovede servis pokladny v oboru autorizovanému, nemá právo vyrábìt èasopis a musí vrátit kartu výrobci. Servisní technik mù¾e obsluhovat fiskální registraèní pokladny, ale pouze v pøípadì, ¾e je osobou jednotky pøipojené k výrobci smlouvou o autorizovaném prodeji.