Sportovni vzduchovy filtr astra h

Magnetický filtr je speciálnì navr¾en pro domácí pomoc a dal¹í malé prùmyslové instalace ústøedního vytápìní a èisté u¾itkové vody a pro v¹echna datová zaøízení v tìchto zaøízeních proti kontaminaci pevnými tìlesy. Èastým pou¾íváním vysoce kvalitních zaøízení a konstrukèních prvkù pro regulaci a mìøení ve stavebnictví je potøeba filtrace vody, proto¾e jejich správný a bezporuchový provoz je podmínìn vysokou èistotou tekoucí vody.

Herparen

Magnetické filtry by mìly být polo¾eny na potrubí tak, aby smìr proudìní vody byl vhodný se ¹ipkou odlévanou na trup a víko se dostalo do budoucnosti filtru. Filtry lze umístit na vodorovné a pøímé potrubí. Magnetické filtry jsou vyrobeny z trupu, sí»ové vlo¾ky, víka, magnetické vlo¾ky, tìsnìní a spojovacích prostøedkù. Konstrukce filtrù zaruèuje velký efekt filtrace vody díky mo¾nosti dvoustupòového èi¹tìní: technické a magnetické. Magnetické filtry lze pou¾ít v soukromých ústøedních topeních, prùtokových ohøívaèích, automatických praèkách, myèkách nádobí, instalacích, které dodávají ve¹keré zaøízení pro vytápìní nebo chlazení. Úèinky magnetických filtrù jsou mimo jiné zabránìní po¹kození konstrukce a instalovaných zaøízení, zvy¹ování úèinnosti instalovaných magnetizérù, sni¾ování provozních nákladù, sní¾ení odolnosti vùèi vodì nebo proudìní kapalin ve stavebnictví. Magnetické filtry mají spoustu výhod, co¾ dokazuje, ¾e nejsou náklady na pou¾ívání, ale jsou prakticky bezúdr¾bové.V Anglii se setkávají více ne¾ 20 milionù rodinných domù, v nich¾ vìt¹ina má ústøední topení, a zemì je v èele rozvoje moderních ekologických technologií, které zlep¹ují provoz vytápìcích systémù. Bìhem posledních nìkolika let bylo v Anglii vydáno pøes milión magnetických filtrù.