Strategicka strategie pro rozvoj poeitaeove spoleenosti

Uvìdomujeme si, ¾e vývoj na¹í spoleènosti chce z uspokojení v¹ech spotøebitelù, kteøí pøímo pou¾ívají polské slu¾by, tedy instalaèní jednotky, specializované prodejny, stavby a investory, kteøí jsou koneènými pøíjemci.

Jsme pøesvìdèeni, ¾e roz¹íøení obchodní nabídky, zkrácení dodacích lhùt, zvy¹ování kvalifikace zamìstnancù a neustálé zlep¹ování úrovnì dodávaných zaøízení zákaznických slu¾eb a znaèek zaruèuje dosa¾ení plánovaného cíle.

Sna¾íme se vynalo¾it ve¹keré úsilí, abychom zajistili, ¾e na¹i pøíjemci budou plnì spokojeni a pøesvìdèeni o cenì za slu¾by a formì zaøízení, které poskytujeme.

Formexplode

Ventilátor oznaèený slovem "explosionproof" je obdélníkový pøístroj odolný proti výbuchu, konstruovaný pro vìci v prostøedí s nebezpeèím výbuchu, vhodný pro montá¾ do jakékoli role v pravoúhlých vìtracích kanálech. Vyrobeny z pozinkovaného plechu a opatøeny kontrolním poklopem, jdou do motoru a rotoru, ani¾ by museli odstranit ventilaèní potrubí.

Odstøedivé ventilátory jsou realizovány spoleènì s mezinárodní normou ISO 9001. Pøipraveny k zisku v oblastech s nebezpeèím výbuchu mimo miny a dùlní výkopy. Ventilátory mají rotory vyrobené z hliníkových slitin nebo obì¾ných kol z ocelových plechù, samoèistící, prá¹kovì lakované. Pro skupinu není ¾ádný smysl, v souladu s normou ISO 1940-1 vyvá¾ené obì¾né kolo. Skøíò mù¾e být svaøena z ocelových plechù, prá¹kové barvy v èerné barvì. Skøíò má kontrolní a drená¾ní otvor. Konstrukce má detaily z mosazného plechu, které minimalizují riziko jiskøení. Obìh a skøíò z pozinkované, pozinkované nebo nerezové oceli jsou navr¾eny na po¾ádání.

Støe¹ní ventilátory se pou¾ívají pro v¹echny a ekonomické vìtrání v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Stroje mají pøímý pohon, obì¾né kolo s lopatkami, které jsou naklonìné do konce, z pozinkovaného hliníkového náboje. Ventilátory jsou vybaveny tøífázovým motorem, který je vhodný pro práci v prostøedí s nebezpeèím výbuchu