Studeny napoj pro bolest v krku

V horkých dnech lidé èasto sní o nápoj, který by navíc uspokojit jejich zájem a osvì¾it. V tomto pøípadì jsou koktejly dokonale øízeny na bázi mléka, kefíru, pøírodního jogurtu nebo drceného ledu. Na internetu a kuchaøkách najdete spoustu vzorù pro zajímavé nápoje tohoto typu. Samozøejmì mù¾ete zásobit kvalitní koktejly v restauraci, supermarketu nebo zmrzlinárnì, ale stojí za to nauèit se je nauèit. Je to nejen rozhodnì levnìj¹í, ale i zdravìj¹í. Experimenty v kuchyni dávají velkou spokojenost. Na¹e zájmy jistì ocení rodinní pøíslu¹níci nebo pøátelé, kteøí nav¹tíví horký den.

Banánový koktejlKoktejl, který pøipravuji nejèastìji, je poslední s pøíchutí na bázi mléka na bázi banánù. Banány lze získat kdykoliv bìhem roku, a to nejen v létì, a mléko je souèástí ka¾dé lednice. Kromì toho, banány jsou stejné s nejlevnìj¹í ovoce na námìstí. Výsledný nápoj je lehký, chutný a zdravý - ale ka¾dý hustý koktejl lze pou¾ít jako samostatné jídlo.

Jahodový koktejlDal¹í populární typ nápoje je poslední s jahodovou pøíchutí. Nejlep¹í je vytvoøit ho v létì, od èervna do srpna, kdy jahody jsou nejchutnìj¹í a levné na v¹ech stanovi¹tích. Optimálním pøístupem je uvázat mléko, jahody a ovoce - tato ú¾asná forma bude dobrým zá¾itkem pro va¹e chu»ové pohárky.

Samozøejmì si mù¾ete vymìòovat recepty bez konce. Koktejl s chutí lesních plodù, vytvoøený z malin, ostru¾in a borùvek? Proè ne! A mo¾ná broskvové obèerstvení? V úspìchu broskví jako koktejlové základny, lep¹í drcený led ne¾ mléko nebo kefír. A co smìs jahod a kiwi, sypaná citronem? Staèí se ujistit, ¾e kiwi není silná - øíkám ze zku¹enosti.

Drtiè ovoceSamozøejmì, ¾e dopad na koktejl a koneèné výsledky také není v¹echno. Mìlo by existovat významné vybavení. Multifunkèní stroj na zpracování potravin z úèinné spoleènosti nebo drtiè ovoce bude fungovat nejlépe. Na trhu existuje mnoho takových efektù a mù¾ete si udìlat chvilku, abyste je mohli porovnat a vybrat si ten, který nejlépe vyhovuje na¹im po¾adavkùm a potøebám. Myslím, ¾e stojí za to investovat do mixéru s ledem drcení depozit, který pøispìje nejen k ovocné dezerty, ale více jako dùkaz pro pøípravu ledové kávy.