Ueinnost cyklonovych odlueovaeu

Hlavním cílem smìrnice EU ATEX je sní¾it riziko pou¾ívání zaøízení v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Pou¾ití nástrojù v takovém prostoru mù¾e zpùsobit výbuch a nyní je zde velmi tì¾ké nebezpeèí.Zaøízení, která mohou v této zónì provádìt svou konstrukci a materiály, ze kterých jsou vyrobeny, musí splòovat pøíslu¹né podmínky.

Sbìraèe prachu jsou nástroje, které se pou¾ívají ve v¹ech prùmyslových odvìtvích, kde musíte oèistit vzduch od nìkterých postprodukèních prachù. Na konci jejich pou¾ívání èasto sedí v místnostech ohro¾ených výbuchy. Tyto expedice jsou vyrábìny v souladu se v¹emi informacemi.Sbìraè prachu Atex není nièím novým jako lapaè prachu vyrobený v souladu s normami EU & nbsp;©iroká ¹kála lapaèù prachu umo¾òuje ka¾dému u¾ivateli vybrat si správné zaøízení pro na¹e potøeby. Modulární filtry se pou¾ívají v oblasti døeva a nábytku, lapaèe prachu se pøizpùsobují starým a slabým prachùm, kazetové prachové lapaèe se pou¾ívají v prùmyslové filtraci s nízkou koncentrací kapalin.Sbìraèe prachu sdílejí sílu s jejich silou a pøátelé, støední a malí jsou jistí, a jiní jsou plní velkých zaøízení, permanentnì namontovaných v hale s dlouhými sacími rukávy.Nová zaøízení ATEX jsou napøíklad filtraèní filtr Eko-Filtr, který pou¾ívá modulární strukturu, je multifunkèní, proto¾e mù¾e v zimì zavádìt teplý vzduch do haly pomocí cirkulace vzduchu.Tyto typy iniciativ jsou na trhu velmi populární a zaøízení, jako jsou lapaèe prachu, jsou velmi u¾iteènými zaøízeními ve velkých výrobních zaøízeních, pomáhají udr¾ovat èistotu, efektivnì se pøiznávají, ale èistí pøirozené øe¹ení, dávají bohatý a chladný vzduch a neznají ¾ádné ohro¾ení zdraví a vydìlávají zamìstnance ,Jsou vyrobeny z nevýbu¹ných výrobkù, jsou to bezpeèná zaøízení, jsou ekologická a udr¾ují ¾ivotní prostøedí.Metody èi¹tìní tìchto nástrojù jsou stlaèený vzduch nebo vibraèní mechanismus, oba typy pracují dobøe.Sbìraèe prachu èistí a usazují chemikálie.