Vaoeni jidla pro koeku

My v¹ichni rádi po¾ádáme lidi a podáváme jim hodnì elegantních pokrmù. Bohu¾el, obecnì, jsme vytrvalí a aplikujeme na pøípravu na¹eho drahého jídla v novém okam¾iku. Zjevuje se v¹ak, ¾e nejèastìji nejoblíbenìj¹í výstupy jsou nejlep¹í. Proto stojí za zvá¾ení vytvoøení sýrové desky pro mu¾e.

Výbìr sýrùTo, ¾e máme právì takovou mo¾nost, stojí za to podávat sýr vyrobený z druhých druhù mléka: kráva, ovce a kozy. Jediným øe¹ením je zlep¹it jejich regiony. To umo¾ní na¹im zamìstnancùm seznámit se s jídly z míst, které pøedtím nebyli. Stojí za to pøíle¾itost pøipravit se teoreticky a obohatit pøíjemnou ochutnávku s historií v¹ech servírovaných sýrù. Nejdùle¾itìj¹í je v¹ak zachovat poøadí chutí. Na desce bychom mìli oddìlit ostré a mírné sýry. Proto je vytvoøit jejich opu¹tìní øádné uspoøádání.uspoøádáníOrganizujeme sýr v oblasti, poèínaje nejjednodu¹¹ím (nejlépe psát v 12 hodin, postupnì ho vyu¾ívat k získání vy¹¹ího a vy¹¹ích hodnot. Díky tomu budou známí hosté cítit jemné rozdíly v vùni a vùni produktù.estetikaMù¾eme vrátit sýry na konkrétní, vìnovanou poslední desce, kterou dovolujeme ve skupinách obchodù, které nabízejí nádobí. Mù¾eme a aplikovat na poslední silný stojan nebo døevìnou desku, pamatujeme si, ¾e chce ¾ít rozhodnì, ale na tuto vìc. Nìkteré sýry, zejména ty, které dozrávají, jsou hodnì podávány ve vìt¹ích èásteèkách. Jiné mohou být pou¾ity v høebenech. Zde budou dùle¾ité krájení sýra, co¾ nám umo¾ní øezat sýr na slabé a pohodlné plátky.ExtrasKromì sýrù bychom mìli na¹im zamìstnancùm poskytovat vhodné pøísady. Mohou ¾ít pøítomné oøechy, olivy, brusinky, d¾em z jarního d¾usu, rozinky a su¹ené meruòky. V¹echny pøísady jsou hodnì ulo¾eny v soukromých miskách, tak¾e se nemíchají se sýrem, který nám slou¾í. Ve zvlá¹tním ko¹i slou¾íme bílý chléb (nejlépe køupavou bagetu nebo krekry.Dobré vínoMìli bychom podávat sýr a dobré víno na sýrovou desku. Nejjednodu¹¹í postup bude odpovídat vínu vyrobenému z té¾e oblasti, kterou nabízíme.