Vedl osvitleni v kloubech

Nouzové osvìtlení v poslední dobì hraje obzvlá¹tì dùle¾itou roli v oblasti bezpeènosti a smysluplné evakuace zamìstnancù z ohro¾ené budovy. Nouzové osvìtlení LED hraje mimoøádnì dùle¾itou roli, zejména kdy¾ chybí základní napájení svítidel. Je nesmírnì dùle¾ité nejen vybrat správné osvìtlení, ale také øádnì oznaèit znaky v¹ech komunikaèních a rizikových oblastí.

Jaké nouzové moduly jsou viditelné na námìstí?Na na¹em trhu najdeme spoustu armatur a speciálních havarijních modulù, které nám zaruèí velmi cennou úroveò bezpeènosti pøi evakuaci obyvatelstva. Èlánky otevøené na námìstí mohou být pou¾ity mimo jiné k vytvoøení nouzového osvìtlení na sociálních místech, v kanceláøích, soukromých apartmánech nebo na schodi¹tích. Moderní moduly a nouzová svítidla jsou k dispozici nejen v bohatém designu, ale také v rozmanitosti výkonu a splnìní velmi pøísných bezpeènostních po¾adavkù. Velmi dlouhá povìst na prodejních policích propùjèuje nejen sí»ová svítidla pro funkèní pou¾ití, ale také moderní LED nouzové osvìtlení s vy¹¹ím stupnìm vzduchotìsnosti, které lze snadno pou¾ít v místnostech s vysokou vlhkostí a vysokou pra¹ností. Nouzové osvìtlení se zvý¹enou tøídou vzduchotìsnosti je ideální napøíklad v koupelnách.

Co je tøeba vìnovat pozornost pøed nákupem?Lidé, kteøí jsou závislí na nákupu profesionálního nouzového osvìtlení by mìli vypadat v poøadí èísel pro výrobky pøipravené z vysoce kvalitních produktù. V souèasné dobì mají svítidla postavená z u¹lechtilého hliníku nebo polykarbonátu dlouhou povìst. Tyto rámy lze umístit na svislou stìnu i pro stropy. Stojí za to investovat ve svìtle módních znaèek, které se také líbily, díky èemu¾ budeme 100% jisti, ¾e nám budou slou¾it po mnoho let pou¾ívání. Stojí za to hledat takové názvy jako TM TECHNOLOGIES, ES-SYSTEM, AWEX nebo HYBRYD. Pøi výbìru moderního nouzového osvìtlení LED je vhodné vìnovat pozornost tomu, zda výrobek zakoupený u nás bude obsahovat certifikát CE, co¾ potvrzuje soulad na¹eho nouzového osvìtlení s ji¾ platnými evropskými normami.

zkou¹kyV dne¹ních nouzových osvìtlovacích systémech se bere v úvahu mnoho dal¹ích øe¹ení, kterými jsou zlep¹ení komfortu pou¾ití a pøedev¹ím bezpeènost zaøízení. Stojí za to investovat do takového nouzového osvìtlení, na kterém bude bohatì provádìt zkou¹ky v souladu s PN-EN 50172. V moderních svítidlech se samoèinným testem je pravdìpodobné, ¾e základní mìsíèní funkèní test bude dosa¾en automatickým zpùsobem, stejnì tak jako testy doby osvìtlení. Na na¹em trhu jsou také jednoduchá nouzová svítidla urèená pro byty, kde byste mìli zaznamenat celou historii zkou¹ek jednotlivých nouzových svítidel.

Kde musíte existovat cílené?Nouzové osvìtlení a striktnì øeèeno, evakuaèní osvìtlení by mìlo být napojeno na v¹echny únikové cesty ve veøejnì prospì¹ných domech a domech kolektivního bydli¹tì. Nouzové osvìtlení by také mìlo být vybaveno ve¹kerými pøíle¾itostmi, které pøiná¹ejí k evakuaci a jsou pohánìny pouze umìlým svìtlem. Rozhodnì by mìly být zamìøeny na kina, divadla, rùzná velkolepá místa, studovny, èasopisy, konferenèní místnosti, sportovní haly, zábavní zaøízení, muzea, ale i celé veøejné budovy.