Ventilatory odolne proti vybuchu

Somasnelle Gel

Oznaèení EX je speciální oznaèení, ochrana proti výbuchu, která je brána v úvahu u zaøízení a ochranných metod nebo jejich prvkù a velièin.

Ve smlouvì s bohatými nesrovnalostmi v úrovni bezpeènosti v regionech Evropské unie bylo rozhodnuto sjednotit dùle¾ité hodnoty v èlenských zemích. Jednotné právní pøedpisy umo¾òovaly mnohem jednodu¹¹í a u¾¹í tok zbo¾í mezi zemìmi EU. Tak je tomu tak Smìrnice o novém øe¹ení, která se ukázala jako klíèové øe¹ení pro zlep¹ení spolupráce mezi èlenskými zemìmi.Pro výbu¹né prostøedí a zaøízení, která jsou pou¾ívána pro provoz v souèasných zónách, je tøeba zmínit dva základní principy ATEX (z francouzské Atmosféry výbu¹né:- smìrnice 94/9 / EU ATEX95 Evropského parlamentu a Evropské rady (ze dne 23. bøezna 1994 v oddìlení pro harmonizaci právních pøedpisù èlenských státù týkající se pøístrojù, strojù a ochranných systémù, které jsou urèeny pro ètení v prostøedí s nebezpeèím výbuchu,- Smìrnice 99/92 / ES ATEX137 (ze dne 16.12.1999 upravující minimální pøání v úrovni ochrany a bezpeènosti zamìstnancù v odvìtvích, kde mù¾e dojít k nebezpeèí výbuchu.V¹echny nádoby EX by mìly být dokonale oznaèeny a mìly by projít øadou testù, které by odstranily jakoukoli výrobní vadu. Smìrnice Evropské unie, které Polsko obdr¾ela v roce 2003, pøísnì oznaèují a specifikují pravidla výroby a oznaèují tento model zaøízení.Nothing na bodì Atex naleznete zde.