Videcke uspichy adama

Mini-Market Insoft je hotovostní projekt pøipravený pro podniky, které jsou øízeny z ústøedí sítì. Ve¹keré personální aktivity v hypermarketech jsou zamìøeny na spotøebitelský servis a prodej, zatímco ostatní aktivity jsou automatizované a omezené. PC-Market Insoft softwarový obchod v Centrala a Mini-Market Insoft v obchodu jsou øe¹ení z výzkumu na servis sítì vlastních obchodù, nebo podnikání v franchise tvaru. V této divizi plní klíèový bod pro øe¹ení Mini-Market software PC-Market.

Díky tìmto konstrukcím doufáme, ¾e se automaticky budou pou¾ívat komponenty a funkce softwaru PC-Market. Centrální sí» mù¾e dohlí¾et na práci ka¾dého skladu, provádìt analýzy a v dùsledku toho rozhodovat o pøekládce zbo¾í se zbo¾ím, øízení sortimentu a cen.

Co si vybere systém Mini-Market Insoft?Systémový panel Mini-Market Insoft lze pou¾ít na dotykových zaøízeních. Èlánky mohou být prezentovány a mohou být pøedány jejich parametry, mù¾ete jim pøiøadit fotografie.

Prolesan Pure

Díky vstupním dodávkám v radách a kontrole správnosti dodávek v závodì pomocí sbìratelù u¹etøíte spoustu èasu.

Podpora pro vìrnostní systémy, které jsou zalo¾eny na slevách a bodech. Pravidla jsou definována centrálnì a ètení karty automaticky schvaluje pravidla slev u smluv.

Systém vám umo¾òuje zobrazit stav èlánkù v reálném èase, tak¾e mù¾ete okam¾itì rozhodnout o dodateèné dodávce nebo pøevodu zbo¾í mezi obchody.

Program Mini-Market Insoft podporuje vícejazyèné funkce, které si zakoupí za úèelem zavedení jednoduchého systému pro v¹echny obchodní øetìzce bez ohledu na oblast, ve které se nacházejí.

Mini-Market Insoft hlásí po celou dobu, vèetnì jaké zájmy byly prodány, kolik penìz je pova¾ováno za pokles v mìnách v ka¾dém z obchodù, jaké mar¾e získaly z prodaného zbo¾í.