Vodni dila koni

Po¾adavky v oblasti ochrany ¾ivotního prostøedí a bezpeènosti práce nutí výrobce a zákazníky pøíslu¹enství zajistit maximální omezení zaøízení a tlakových zaøízení a zajistit je proti náhlým tlakovým rázùm. Pou¾ití bezpeènostních diskù v zaøízeních se tak stává stále více roz¹íøeným.

Bezpeènostní desky (nebo tzv. Prasklé kotouèe chrání pøístroj a nádobí pøed nadmìrným nárùstem nebo poklesem tlaku.Výrobce s pøihlédnutím k materiálu pro konstrukci dla¾dic bere v úvahu dal¹í prvky:- jejich chemická odolnost - nejoblíbenìj¹ím artiklem, ze kterého jsou vyrábìny dla¾dice, je nerezová ocel,- jejich teplotní pevnost,- a trvanlivost dla¾dice - zde je navíc pevnost dla¾dice pro tlak bìhem bìhu dodateènì stanovena pro její opravy v sezónì, teplotì a chemických prvcích.Tyto údaje zase dávají u¾ivateli bezpeènostních desek orientaci dla¾dic, které mù¾e realizovat, a okam¾ik, kdy jsou pou¾ity. Je to velmi drahé, proto¾e pøedèasná výmìna desky mù¾e naru¹it výrobní proces a zpùsobit zbyteèné ztráty.Navíc nový typ dla¾dic volal obousmìrné bezpeènostní desky. Existující desky jsou navr¾eny tak, aby souèasnì chránily nádr¾ pøed podtlakem pøi pøetlaku. Díky na¹í slo¾ité konstrukci zaji¹»ují dla¾dice stabilitu vestavby a zaji¹»ují jistotu pou¾ití díky vestavìnému senzoru, který v¾dy monitoruje provoz bezpeènostní desky v obou smìrech.Výrobci nabízejí tuto kombinaci, poslední, kterou je bezpeènostní deska namontována pøed pojistným ventilem. Tento standard má velké výhody, proto¾e:- zaji¹»uje úplnou tìsnost,- chrání pojistný ventil proti korozi a pùvodním chemickým látkám,- dává vám mo¾nost vytvoøit pojistný ventil z levnìj¹ích materiálù.- po aktivaci bezpeènostního disku není tøeba zaøízení ihned zastavit,- v pøípadì potøeby je mo¾né regulovat tlak pojistného ventilu bez jeho demontá¾e.Snadné zabezpeèení mù¾e být navíc u¾iteèné v¹ude tam, kde je nutné zachovat sterilní provozní podmínky, proto¾e splòují v¹echny bezpeènostní normy.