Vybaveni pro catering

Diet Duet

Stravovací zaøízení by mìlo být vybráno na základì podnikání, které chceme dìlat. Kavárna by se mìla zamìøit pøedev¹ím na efektivní tlakový kávovar a umístit vìt¹í mno¾ství sklenic a ¹álkù (oddìlené pro espresso, capuccino, latte atd..

U¾iteèný je také sifon pro øezanou smetanu, díky kterému bude ka¾dá káva bohatì zdobena pøíslu¹nou dávkou sladké smetany. Pokud budeme léèit dal¹í pøípad se zmrzlinou, investujme do krabic se zmrzlinou. Stojí za to koupit více, zákazníci jsou také ochotni pou¾ívat tradièní pøíchutì (èokoláda, vanilka, jahoda, ale také docela alternativní (rebarbora, okurka, slanina!. Malý vrátný bude samozøejmì pøispívat k ledu, i kdy¾ neexistují ¾ádné skuteèné výdaje. Ve skuteènosti investujte do èistého podnosu s víkem, do kterého mù¾eme dát reprezentativní dort. Takový podnos stojí za umístìní na pokladnì - zákazník povzbuzený chutným dortem, který bude mít chu», bude jistì v poku¹ení pro fázi nebo dvì. Pokud chceme vybavit bar, mìli bychom se postarat o nìkolik dal¹ích sortimentù. Samozøejmì budete také potøebovat kávovar, ale kromì posledních nìkolika tøepaèek, barmanského sítka, nebo dokonce kbelíku na ¹ampaòské (nakonec nevíme, který klient k nám pøijde. Pomozte také citrusovému ¾dímaèi - nìkdo mù¾e mít nealkoholický nápoj. Chcete-li vybavit pizzerii budete pøirozenì potøebovat pizzu, a navíc pizza pytel (pokud budeme prodávat více pro dodání. U¾iteèné jsou také desítky listù, kulaté no¾e nebo elektrický váleèek. Pokud do nabídky dodáme dal¹í rychlé obèerstvení, mù¾eme investovat do fritézy na hluboký tuk, kontaktního grilu (pro pøípravu sendvièù nebo kastrolù. Nìkdy potøebujete palaèinku, koneckoncù je to znaèný náklad a my si musíme být jisti, zda u¾ivatelé pøijdou k nám na palaèinky (pokud neotevøeme drtiè, tento návrh je zøejmý. K tomu bude pomáhat kebabový doplnìk a nìkdy vaflovaè (v poslední dobì suché vafle jako ty s pøídavkem rakety a kuøecího masa nebo slaniny, sýra a ¹penátu. K dispozici jsou také speciální elektrospotøebièe pro párky v rohlíku.