Zmina poedpisu daoovych registraenich pokladen 2015

Po¹tovní daòová pokladna se ve skuteènosti li¹í od obvyklého, v nìm¾ poèítáme kopie potvrzení o rolích, papírových kazetách, které dr¾íme jako daòové doklady, a to prostøednictvím obtí¾nìj¹ích, kde jsou kopie dokladu elektronické. Nejèastìji, pokladna a elektronická kopie potvrzení dávají mnoha dodavatelùm otázky.Ve fiskálních zaøízeních s elektronickou kopií potvrzení je elektronické datové médium odpovídající kartou. V ka¾dém nástroji pou¾ijte karty, které výrobce bere.

Takové karty mohou obsahovat velké mno¾ství informací. Kdy¾ jsem zjistil, ¾e se jednalo o milion pøíjmù, byl jsem nemluvný. Kolik rolí bych musel uchovat takovou èástku transakce? Zaèal jsem pochopit, proè je taková pokladna mnohem jemnìj¹í. Nepochybnì jeho plus je, ¾e pokladna nebo slu¾ba elektronických tiskáren se nejen li¹í od tradièních pokladen. V¹echny funkce, které zaji¹»ují zaznamenávání kopií výtiskù ve smlouvì, se provádìjí automaticky. Pokladna a elektronická kopie dokladu nám tedy umo¾òují dìlat na¹i práci, ale ne samozøejmì, jak se mi zdá - je to obtí¾né.

Je dokonale koncipováno, ¾e pokladna mù¾e pracovat na vyrovnávací pamìti a mù¾eme mezitím uzavøít takovou smlouvu a pøipojit ji k poèítaèi. Ètení na¹ich mo¾ností se nás na chvíli týká a mù¾eme snadno potvrdit, co je v souèasné dobì zapotøebí. Tato ¹ikovná pamì» samozøejmì není malá, tak¾e karta mù¾e být po chvíli vlo¾ena zpìt. Tato obtí¾ná miska neumo¾ní ¾ádné zmìny na mapì. Elektronický podpis jej zabraòuje a pøístroj detekuje ru¹ení. Pokladna nás dále informuje, jakmile se karta naplní a nasmìruje nám zavøením dopravce. Mù¾ete si jen tak pøát, proto¾e dìlat milion pøíjmù je zøejmì pøání ka¾dého prodávajícího.Nepou¾ívám obavy pøed pokladnou s elektronickou kopií potvrzení. Existuje mnohem výhodnìj¹í forma, ne¾ je celá øada náhradních papírových válcù.