Zony s nebezpeeim vybuchu plynu

Vzhledem k nedávné skuteènosti, ¾e na konci Evropské unie platily nové bezpeènostní pøedpisy, bylo rozhodnuto o harmonizaci ustanovení. Byly zavedeny po¾adavky ATEX, které jsou uvedeny v úspìchu potenciálnì výbu¹ných zón a pracovních prostøedkù v tìchto oblastech. Výsledkem tìchto zmìn je velká minimalizace rizika nebo jeho odstranìní, které je shroma¾ïováno s pou¾itím zbo¾í v blízkosti místa, kde mù¾e být výbuch, tj. Zón EX.

Po¾adavky EX, konkrétnì smìrnice, definují po¾adavky, které musí daný výrobek splòovat a které jsou urèeny pro pøipojení v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Hlavním cílem této metody je harmonizovat postupy dodr¾ování nástrojù a ochranných metod v posledních oblastech s rizikem výbuchu a zaruèit jejich volný tok v rámci Evropské unie.Tato smìrnice se vztahuje na v¹echna elektrická a neelektrická zaøízení a ochranné systémy, které budou nata¾eny v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Po¾adavky ATEX platí také pro bezpeènostní, létající a regulaèní zaøízení, která budou pou¾ívána mimo prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Nechtìjí být schopny fungovat nezávisle, ale pøispìjí k jistotì zaøízení a ochranných systémù, které tam budou pou¾ity.Smìrnice také definuje mo¾nost prokázat shodu výrobku s po¾adavky ATEX. Výrobky, které splòují tyto po¾adavky, tj. Normy harmonizované s pravidlem, musí stále splòovat své první po¾adavky. Vyu¾ívání základù není nutné, jen postup dodr¾ování pøedpisù. Jedná se o soulad se zásadou, kterou pracovní jednotka vykonala na základì oznámení vydaného Evropskou komisí. Odchylky se mohou vyskytnout v pøípadì elektrických spotøebièù tøetí kategorie a neelektrických zaøízení kategorie 2 a 3.V takovém pøípadì mù¾e být záruka výrobce na toto zaøízení vydána v tomto pøíkladu bez úèasti oznámeného subjektu. Po¾adavky jsou v¹ak zva¾ovány a výrobce bude v této formì vìrohodný pro vstup na svùj produktový trh.Pokud jde o hlavní po¾adavky, pak se jedná o certifikaci elektrických a neelektrických zaøízení, vlastní certifikaci, po¾adavky na výrobní místa a povinnost na námìstí Evropské unie.